زندگی نامه وزیر

زندگی نامه جلالتمآب محترم پوهنوال سلامت عظیمی

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

محترم سلامت عظیمی بنت محمد عظیم درسال 1344 هجری خورشیدی درولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و دریک خانواده روشنفکر دیده به جهان گشود. پس از فراغت درسال 1360هجری خورشیدی ازلیسه ابو مسلم خراسانی ولسوالی اندخوی، شامل پوهنتون کابل شد و درسال 1368هجری خورشیدی به درجه لیسانس در رشته حقوق وعلوم سیاسی ازاین پوهنتون فارغ گردید و درسال 1393هجری خورشیدی سند ماستری خویش را از دانشگاه بین المللی پیام نور به دست آورده است.

محترم پوهنوال سلامت عظیمی دارای تألیفات واثرهای علمی زیاد می باشد در سمت های مختلف دولتی و غیر دولتی ذیل ایفا وظیفه نموده است:

عضو مسلکی دیپارتمنت قوانین و حقوق بین الدول انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی وزارت عدلیه، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ، عضو شورای علمی پوهنتون بلخ، عضو کادر علمی و معاون پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بلخ، عضو شورای علمی و عضو تضمین کیفیت پوهنخی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ، آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی و حقوق جزا در پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ، وکیل منتخب پوهنتون بلخ در لویه جرگه اضطراری منعقده سال 1381 هجری خورشیدی عضو جرگه ملی مشورتی صلح از ولایت بلخ در سال 1389 هجری خورشیدی عضو لویه جرگه عنعنوی از ولایت بلخ در سال 1390 هجری خورشیدی عضو لویه جرگه مشورتی "امضا پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی افغانستان با ایالات متحده امریکا" منعقده سال 1392 هجری خورشیدی عضو کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان در راستای حمایت از حقوق اطفال، عضو انجمن حقوق دانان ولایت بلخ، رییس انجمن حقوق دانان آریانا و مسوول انجمن زنان حقوقدان و متخصص ولایت بلخ.

بانو عظیمی در شرایط مختلف سیاسی در کشور به سر برده است و در امر خدمتگذاری صادقانه به مردم و افغانستان عزیز، زحمات فراوان را متقبل شده است.

وی همچنین در بیش از ده ها سیمینار، کنفرانس و ورکشاپ های ارتقأ ظرفیت پیرامون، حقوق زنان مطابق قوانین نافذه کشور، حق مشارکت سیاسی زنان، اداره و پالیسی، حکومت داری خوب، حقوق اطفال، کنوانسیون های بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق زنان  و اطفال از دیدگاه اسلام که  در داخل و خارج کشور برگزار شده، اشتراک کرده است.

ایشان متآهل بوده و دارای دو پسر و سه دختر هستند و ضمن زبان مادری شان (اوزبکی) به زبان های ملی کشور( دری و پشتو) تکلم می نمایند و با زبان انگلیسی بلدیت دارند.

جلالتمآب محترم پوهنوال سلامت عظیمی طی فرمان شماره 5 مورخ 01/02/1394 مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به حیث وزیر مبارزه علیه مواد مخدر تقرر یافت.