اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر سیستم اداره معلوماتی (MIS)
آمر سیستم اداره معلوماتی (MIS)
Dec 03, 2016 Dec 11, 2016
مدیر عمومی همانگی با مرکز اختصاصی عدلی و قضایی
مدیر عمومی همانگی با مرکز اختصاصی عدلی و قضایی
Dec 03, 2016 Dec 11, 2016
رییس مالی و اداری
رییس مالی و اداری
Nov 07, 2016 Nov 15, 2016
رییس ولایت بادغیس
رییس ولایت بادغیس
Nov 07, 2016 Nov 20, 2016
سکرتر تنظیم جلسات
سکرتر تنظیم جلسات
Nov 07, 2016 Nov 14, 2016
آمرتنظیم فعالیت ها
آمرتنظیم فعالیت ها
Nov 07, 2016 Nov 14, 2016
آمربودیجه
آمربودیجه
Nov 07, 2016 Nov 14, 2016
آمرسیستم اداره معلوماتی ام آی اس
M IS
Sep 20, 2016 Oct 04, 2016
مشاور پالیسی و استراتیژی
Policy and Strategy Consultant
Sep 20, 2016 Sep 26, 2016
رئیس سروی به مواد مخدر
director of survey
Sep 20, 2016 Sep 26, 2016