اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص دربخش های تدارکاتی
متخصص دربخش های تدارکاتی
Oct 07, 2017 Oct 22, 2017
انجینر ساختمانی و نظارت کنند ه پروژه ها
انجینر ساختمانی و نظارت کنند ه پروژه ها
Oct 07, 2017 Oct 22, 2017
اعلان بست MIS ریاست عمومی پلان پالیسی
اعلان بست MIS ریاست عمومی پلان پالیسی
Sep 25, 2017 Oct 09, 2017
کارمند تخنیکی بست قرار داری
کارمند تخنیکی بست قرار داری
May 29, 2017 Jun 10, 2017
مدیرعمومی بودجه انکشافی
مدیرعمومی بودجه انکشافی
May 16, 2017 May 27, 2017
مدیردیتابیس ثبت اجناس اعلان
مدیردیتابیس ثبت اجناس اعلان
May 16, 2017 May 27, 2017
کارشناس برنامه های آموزشی
کارشناس برنامه های آموزشی
May 16, 2017 May 27, 2017
آمرطرح ودیزاین پروژه های انکشافی
آمرطرح ودیزاین پروژه های انکشافی
May 16, 2017 May 27, 2017
آمر نظارتی کاهش تقاضا به مواد مخدراعلان مجدد
آمر نظارتی کاهش تقاضا به مواد مخدراعلان مجدد
May 16, 2017 May 27, 2017
اعلان مدیرداغمه جات
اعلان مدیرداغمه جات
May 16, 2017 May 27, 2017
صفحه 1 از 3
قبل123بعد