اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
فورمه در خواستی بست های اعلان شده
فورمه در خواستی بست های اعلان شده
Dec 01, 2018 -
کارشناس نظارت وارزیابی دربخش های کاهش تقاضا به موادمخدر
کارشناس نظارت وارزیابی دربخش های کاهش تقاضا به موادمخدر
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
ویراستار متن ومحتوا
ویراستار متن ومحتوا
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
کارشناس گزارش دهی
کارشناس گزارش دهی
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
کارشناس ریموت سنسنک و جی ای اس
کارشناس ریموت سنسنک و جی ای اس
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
کارشناس حکومتداری الکترونیکی
کارشناس حکومتداری الکترونیکی
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
کارشناس انکشاف پروژه ها
کارشناس انکشاف پروژه ها
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
دیزاینر
دیزاینر
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
انجینر بخش سخت افزار
انجینر بخش سخت افزار
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
آمرهماهنگی کاهش تقاضا به موادمخدر
آمرهماهنگی کاهش تقاضا به موادمخدر
Dec 01, 2018 Dec 09, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد