اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تدارکات اعلان مشاورین
تدارکات اعلان مشاورین
Mar 14, 2017 Mar 25, 2017
اعلان مشاورین ریاست منابع بشری
اعلان مشاورین ریاست منابع بشری
Mar 14, 2017 Mar 25, 2017
اعلان مشاورین ریاست مالی و اداری
اعلان مشاورین ریاست مالی و اداری
Mar 14, 2017 Mar 25, 2017
اعلان مشاور 2 بست انجینری
اعلان مشاور 2 بست انجینری
Mar 14, 2017 Mar 25, 2017
اعلان 6 بست روسا از طریق رقابت
اعلان 6 بست روسا از طریق رقابت
Feb 11, 2017 Feb 26, 2017
اعلان 6 بست روسا از طریق رقابت
اعلان 6 بست روسا از طریق رقابت
Feb 11, 2017 Feb 26, 2017
آمر سیستم اداره معلوماتی (MIS)
آمر سیستم اداره معلوماتی (MIS)
Dec 03, 2016 Dec 11, 2016
مدیر عمومی همانگی با مرکز اختصاصی عدلی و قضایی
مدیر عمومی همانگی با مرکز اختصاصی عدلی و قضایی
Dec 03, 2016 Dec 11, 2016
رییس مالی و اداری
رییس مالی و اداری
Nov 07, 2016 Nov 15, 2016
رییس ولایت بادغیس
رییس ولایت بادغیس
Nov 07, 2016 Nov 20, 2016
صفحه 1 از 2
قبل12بعد