دومین روز نشست کارشناسان ارشد منطقه‌ای در امر مبارزه علیه مواد مخدر

در ادامه نشست کارشناسان ارشد منطقه‌ای که به هدف تدوین استراتیژی منطقه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر با حضور نمایندگان کشورهای ایران، پاکستان، روسیه، چین، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی با میزبانی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دولت ج.ا.ا، در کابل برگزار گردیده بود، اشتراک کننده‌گان در چهار گروپ کاری به منظور جستجو راه‌حل‌ها و ایجاد راهکار ها در امر مبارزه علیه مواد مخدرتجارب وداشته های خود را با همدیگر شریک ساخته و به بحث و تبادل نظر پرداختند.
داکتر خالد همایونی به نماینده‌گی یکی از گروپ‌ها پیرامون اشتراک گزاری اطلاعات ومعلومات، انتقال تجارب، اشتراک گذاری سیستم های معلوماتی و تقویت میکانیزم‌ها تاکید نمود.

خداداد وحدت رییس تنفیذ قانون وزارت مبارزه علیه مواد مخدر نیز به نماینده‌گی از گروپ تنفیذ قانون، در دو بخش، چالش ها و راهکار ها را ارائه نموده ضعف در گرفتاری قاچاقبران مواد مخدر در سطح منطقه، ضعف وعدم هماهنگی در کنترول قاچاق پری‌کرسرها ،نبود ادارات مرزی و سرحدی مشترک، ضعف در تبادل اطلاعات استخباراتی، نبود هماهنگی بین گزمه‌های سرحدی و عدم همکاری در استرداد مجرمین مواد مخدر را از جمله چالش ها فرا راه تنفیذ قانون عنوان نمود.
آقای وحدت راهبردهای تقویت همکاری ها در سرحدات، ایجاد و تقویت دفاتر مشترک مرزی، تشریک مساعی در امر گرفتاری قاچاق‌بران و افراد تحت تعقیب، تدوین برنامه‌های مشترک برای جلوگیری از ورود پری‌کرسرها ، ایجاد هماهنگی میان نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر در اطراف مرز ها، تدوین جلسات (حد اقل دو جلسه در هر سال میان کشور های منطقه) ، تبادله و آموزش‌های مسلکی و تجهیز و حمایت بیشتر نیروهای مبارزه علیه مواد مخدر در سطح منطقه را از جمله راهکار های موثر عنوان نمود.
سپس یک تن به نماینده‌گی از گروپ معیشت بدیل نظریات اعضای گروپ را تشریح نمود که در آن، دعوت دهقانان افغانی را در نمایشگا های زراعتی و تبادل تجارب در تولیدات زراعتی را موثر ترین نکات در بخش معیشت بدیل ارزیابی نمود.
در ادامه نور محمد حشمت به نماینده گی از گروپ همکاری های منطقوی تبادل اطلاعات در سطح منطقه، مشخص شدن افراد جهت تبادل اطلاعات میان کشور های منطقه، کنترول بانکی روی پول‌های که از عاید مواد مخدر بدست می‌آیند، تعقیب و پی‌گیری تعهدات منطقوی را به نماینده گی از گروپ یاد شده مطرح نمود.
در اخیر جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر موارد مطرح شده را جمع بندی نموده افزود: با آنکه مواد مخدر در افغانستان کشت و تولید میشود اما مسوولیت قاچاق، ترانزیت واستفاده از آن به کشورهای منطقه و اروپا نیز بر می گردد.
آقای قایم موجودیت موافقت نامه های دوجانبه-سه جانبه- وپنج جانبه را میان کشور های منطقه موثر عنوان نموده و با تاکید بر همکاری های همه جانبه، مسوولیت مبارزه علیه مواد مخدر را یک مسوولیت منطقوی و جهانی عنوان نمود.
معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تداوی معیاری زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را هر چند با کمیت کم، یک دستاورد عنوان نمود اما افزود: کشور های هند و ایران در زمینه تداوی معتادین دست بالای دارند و میتوان از تجارب آنان نیز استفاده نمود.
در اخیر ایشان از برگزاری کنفرانس منطقوی معیشت بدیل که در آینده های نزدیک به اشتراک چندین کشور برگزار می گردد نیز خبر داد.