اعلام دستآوردها و فعالیت‌های عمده سه ساله وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گزارش دستآوردها و فعالیت‌های سه ساله (از 1394-1396) خویش را با حضور رسانه‌های اطلاعات جمعی، در مرکز رسانه‌های حکومت اعلام نمود.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دستآوردها و فعالیت‌های این وزارت در بخش های: 1-انکشاف پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و قوانین، 2-تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌ها در عرصه‌های متعد، 3-برنامه تقدیر از اجراآت خوب، 4-کاهش تقاضا به مواد مخدر، 5-آگاهی عامه، 6-سروی مواد مخدر، 7-تحقیق، 8-تقویت نظارت، هماهنگی و دادخواهی، 9-اصلاح ساختار تشکیلاتی و انکشاف ظرفیت‌ها، 10-مبارزه با فساد اداری، 11-حکومت‌داری الکترونیکی، 12-اشتغال‌زایی، 13-جندر و 14-حمایت جوانان را طی سه سال گذشته مهم و ارزنده توصیف نمود.
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر تلاش‌های را که تا اکنون مخصوصن دوره حکومت وحدت ملی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر انجام یافته است پردست‌آورد خوانده افزود: ما می‌پذیریم که کوکنار در افغانستان به‌طور گسترده کشت می‌گردد اما افغانستان قربانی مواد مخدر است و بازار مواد مخدر در بیرون از افغانستان است.
پوهنوال عظیمی گفت: گزارش سروی مواد مخدر از بابت سال جاری با همکاری نهادهای مسوول ملی و بین‌المللی در حال نهایی شدن است و به زودی با مردم شریک خواهد شد.
پوهنوال عظیمی مبارزه با مواد مخدر را مسوولیت همگانی عنوان نمود و از مردم افغانستان خواست تا حکومت را در راستای مبارزه با مواد مخدر کمک نمایند.