اعلان گزارش سروی مواد مخدر افغانستان

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) گزارش سروی سال 2017/1396 مواد مخدر افغانستان را اعلان نمود.
جاوید احمد قایم معین هماهنگی و پالیسی وزارت مبارزه علیه موادمخدر گفت: مواد مخدر یک معضل ملی، منطقه‌ای و جهانی است که در کنار تروریسم بین المللی از جامعۀ انسانی قربانی می گیرد و قربانی بزرگ آن افغانستان و مردم افغانستان می‌باشد،
ایشان گفت: مواد مخدر یک حلقه خبیثه را تشکیل داده که دامن‌گیر افغانستان، منطقه و جهان است. این حلقه مشتمل برتقاضا یا مصرف، ترافیک، پروسیس و کشت می‌باشد که بد بختانه در این میان افغانستان - به دلایل گوناگون از قربانیان اصلی کشت و تا حدی هم پروسس و استعمال مواد مخدر به حساب می‌آید که در حقیقت از این بدبختی صرف عناصرفرصت طلب با همکاری مافیای بین المللی با انتقال پریکرسرها ازکشورهای مختلف در داخل افغانستان به طور گسترده منفعت مالی می‌برند که تأثیرات مخرب عایدات غیر قانونی مواد مخدر سبب نا امنی ها، ضعف حاکمیت قانون، تضعیف اقتصاد قانونی، قربانی شدن صدها نفر از نیروهای امنیتی و درنهایت باعث تقویه و تغذیه تروریزم ومافیای جهانی می‌گردد.
آقای قایم افزود: مشکل موجوده مواد مخدر تنها به افغانستان ارتباط نداشته بلکه یک مشکل بین المللی است زیرا از یک طرف تقاضای بی حد در منطقه و جهان و ازطرف دیگرقاچاق و انتقال پریکرسرها که تریاک افغانستان را به هیروئین تبدیل می‌نماید و از طرفی هم موجودیت بیش از 12-16 میلیون معتاد در کشور های اروپایی و همچنان موجودیت بیشتر از 12 میلیون معتاد در منطقه خود ما جهانی بودن قضیه را ثابت می‌سازد. از طرف دیگر مشکل بزرگ این پدیده پول است که در کشت، قاچاق و استعمال آن دخیل می‌باشد.
معین پالیسی و هماهنگی علاوه نمود: واضح است که معضل جهانی راه حل جهانی می‌خواهد اما ما متاسفانه نتواستیم که توجه جهانیان را چنانچه لازم است به این معضل جلب نماییم، هنوز هم صد ها تُن پریکرسرها (اسیتک انهایدراید) که افغانستان نه انرا تولید می‌کند و نه به آن ضرورت دارد به داخل کشور از طرف حلقات مشخص قاچاق می‌شوند، هنوز هم قاچاقبران منطقه میتوانند که تریاک و هیرویین را از راه‌های مختلف به کشور های جهان انتقال دهند و هنوز هم هزار ها میلیون دالر پول غیر قانونی بدست آمده از این پدیده در سیستم های بانک های دنیا گم می‌گردند.
آقای قایم گفت: از این هم انکار کرده نیمتوانیم که بعضی فکتورهای داخلی که از یک طرف سبب زمینه سازی برای کشت کوکنار گردیده و از طرفی هم نتیجه کشت همین مواد می‌باشند، فکتور های بزرگ عبارت اند از نا امنی، فقر، بیکاری، فساد و عدم همکاری زارعین برای کشت بدیل؛ تمام فکتور های داخلی و خارجی که ذکر گردید، سبب شده تا مقدار کشت کوکنار در سال گذشته افزایش پیدا کند.
معین پالیسی و هماهنگی گزارش سروی مواد مخدر سال 2017 را اینگونه بیان نمود: در سال 1396 سروی مواد مخدر در افغانستان توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری تخنیکی دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد وحمایت مالی ایالات متحده امریکا صورت گرفته است به اساس این سروی مجموع ساحات تحت کشت کوکنار در افغانستان 328000 هکتار زمین را احتوا می‌نماید که متاسفانه نمایندگی از 63 فیصد افزایش نسبت به سال 2016 را می‌نماید .
در سال 2017، 97 فیصد ازمجموع کشت کوکنار در افغانستان در زون های جنوب، غرب، شمال و شرق که از بلند ترین تهدیدات امنیتی برخوردارمی باشند صورت گرفته است.
زون جنوب 60 فیصد، زون غرب 17 فیصد، زون شمال 13 فیصد، زون شرق 7 فیصد، زون شمالشرق 3 فیصد و زون مرکز0.4 فیصد ازمجموعه کشت کوکنار را احتوا مینماید.
در سال 2017، 10 ولایت عاری از کشت کوکنار میباشد.
قابل دقت است که درسال 2017 پروسۀ محو مزارع کوکنار در14 ولایت افغانستان (بدخشان، بلخ، کابل، کاپیسا، بادغیس، کندهار، ننگرهار، لغمان، نیمروز، غور، هرات، جوزجان، تخار و کنر ) راه اندازی شد و موازی 750 هکتار زمین از وجود کوکنار پاکسازی گردیده است که 111 فیصد افزایش را نظر به سال پار نشان میدهد .

درسال 2017 تخمین احتمالی تولید تریاک درافغانستان به 9000 متریک تن رسیده است که 87 فیصد افزایش را نسبت به سال 2016 نشان میدهد، اوسط حاصلات تریاک 27.32 کیلوگرام فی هکتارتخمین شده است که 15 فیصد بیشتر نسبت به سال 2016 (23.8 کیلوگرام فی هکتار) میباشد. دلایل افزایش تولید تریاک عبارت است از افزایش کشت کوکنار و افزایش در حاصلات تریاک از فی هکتار زمین نیز در سال جاری رو نما گردیده است.
آقای قایم در ادامه افزود: همانطوری که مبارزه علیه هراس افگنی و گروه های تندرو منطقه‌ای و جهانی مستلزم همکاری جهانی میب‌اشد مبارزه با شبکه‌های تولید، پروسس، ترافیک و قاچاق مواد مخدر نیز هماهنگی و همکاری گستردۀ بین المللی و نهاد های جهانی را می‌طلبد.
حکومت افغانستان تعهد جدی سیاسی و تخنیکی را برای مبارزه با مواد مخدر دارد و خواهان تعهد جدی همکاری از کشور های منطقه و جهان نیز میباشد. مواد مخدر تمویل کننده اصلی طالبان و تروریزم بین المللی و باعث افزایش نا امنی در کشور می گردد.
جنرال خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، عبدالمالک صدیقی معین اداره مستقل ارگانهای محل و مارک کولهون رییس ساحوی دفتر (UNODC) هم ضمن معلومات در مور دست آوردهای بخش های مربوطه شان تعهد جدی نمودند تا علیه مواد مخدر مبارزه نموده و از کارکردها و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر حمایت قاطع نمایند.
قابل یادآوری است که این گزارش به تاریخ 24 عقرب سال 1396 خورشیدی توسط جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز رسانه های حکومت اعلان گردید.