برگزاري برنامه آموزشي و مشورتي در زون شمال كشور

رياست منابع بشري وزارت مبارزه عليه موادمخدر برنامه سه روزه آموزشي، مشورتي و بازنگري پلان عمل ملي، پاليسي هاي كاهش تقاضا به موادمخدر، برنامه هاي معيشت بديل، تنفيذقانون و ميكانيزم نظارت و ارزيابي را در ولايت بلخ برگزار نمود.
سيدفيصل حسيني معين وزارت مبارزه عليه موادمخدر ضمن خوش آمدگويي اشتراك كننده گان ميگويند: موادمخدر تحديد بزرگي عليه صحت، امنيت و اجتماع ما است كه نيروي جوان و ارزش هاي ما را هدف قرار داده است.
ايشان گفتند: هدف از جمع شدن ما مرور، مشوره و پيدا كردن راه هاي حل براي پلان و پاليسي هاي مبارزه عليه مواد مخدر كه قبلن ساخته شده بود براي بهتر ساختن اين روند مي باشد.
معين وزارت مبارزه عليه موادمخدر ابراز اميدواري نمودند كه تا اشتراك كننده گان ضمن استفاده موثر از برنامه بتوانند مشوره هاي خوب بخاطر بهبودي در زنده گي خودشان ارايه نمايند.
آقاي حسيني اعتياد را يك چالش جدي و تازه خواند كه با راهكارها و تشريك مساعي تمام اقشار مردم افغانستان جلو آن بايد گرفته شود.
رييس مبارزه عليه مواد مخدر بلخ مواد مخدر را يك مشكل فرا منطقوي خواند كه در بعد داخلي آن ضرورت به يك مبارزه همگاني بوده كه دولت هم به نوبه خود برنامه هاي زيادي بخاطر مبارزه با اين پديده شوم دارد كه برنامه هاي ارتقاي ظرفيت و آموزشي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد.
سپس پاليسي ها و پلان عمل ملي وزارت مبارزه عليه مواد مخدر به اشتراك كننده گان تشريح گرديد.
بايد گفت كه اين برنامه آموزشي، مشورتي و بازنگري اسناد بخش هاي مختلف مبارزه عليه موادمخدر در تمام افغانستان در سطح زون ها تطبيق ميشود كه تا همين اكنون به شمول زون شمال در چهار زون عملي گرديده است.
قابل يادآوري است كه اين برنامه به تاريخ ١٤ عقرب سال ١٣٩٦ خورشيدي به اشتراك سيدفيصل حسيني معين مالي و اداري وزارت مبارزه عليه مواد مخدر و هييت همراهشان، روسا و كارمندان رياست هاي ولايتي زون شمال و سايرين در شهر مزار شريف آغاز شده و الي سه شنبه ادامه دارد