دیدار نماینده تیکا با وزیرمبارزه علیه مواد مخدر

نماینده سازمان تیکا جمهوری ترکیه و هییت همراه‌ با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر دیدار و در رابطه به همکاری این سازمان در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر بخصوص تداوی معتادین صحبت نمودند.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی به آنان، گفت: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به اساس قانون، مسوولیت رهبری، هماهنگی و پالیسی سازی در امر مبارزه علیه مواد مخدر را به دوش دارد.
ایشان در مورد پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر و سایر پالیسی های ساخته شده در عرصه مبارزه علیه موادمخدر و کارکردهای وزارت معلومات دادند.
وزیرمبارزه علیه موادمخدر از کشور دوست ترکیه خواست تا در عرصه تخنیکی و مالی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را همکاری نماید.
آقای مصطفی بوتون هماهنگ کننده سازمان تیکا ضمن سپاس‌گذاری در مورد مشترکات فرهنگی افغانستان و ترکیه صحبت نموده و ارتباط این دو کشور را دیرینه خواند.
مصطفي بوتون و هییت همراه‌ اش ضمن وعده همکاری در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ابراز امیدواری نمودند که این همکاری ها نقطه آغاز همکاری های بزرگ و درازمدت درآینده باشد.
همچنان ایشان ضمن دیدار از مرکز تداوی معتادین هزار بستر امید هدف از آمدنش را تبادله تجارب و همکاری در عرصه تداوی معتادین و سایر بخش های مبارزه علیه مواد مخدر بیان نمودند.
رییس مرکز تداوی هزار بستر امید ضمن ارایه معلومات تخنیکی درمورد مرکز و چگونگی تداوی معتادین از ایشان خواست تا در عرصه ایجاد سرپناه با معیارهای جهانی افغانستان را همکاری نمایند.
قابل یادآوری است که این ملاقات به تاریخ 29 عقرب سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه موادمخدر، مصطفی بوتون هماهنگ کننده تیکا در کابل و هییت همراهشان، محمد فهیم تینمس مشاور ارشد مقام و محمد داود ضیا رییس دفتر مقام در وزارت مبارزه علیه موادمخدر و به تعقیب آن به اشتراک رییس هزار بستر تداوی معتادین در این مرکز صورت گرفت.