دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر بریتانیا

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با سفیر بریتانیا طی دیداری روی چگونگی مبارزه علیه مواد مخدر و دست آوردها و پیشرفت ها در این زمینه صحبت نمودند.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی گفتند: مواد مخدر یک معضل جهانی و تمویل کننده تروریزم و نا امنی در جهان است پس نیازاست تا همه دست به دست داده علیه آن مبارزه نمایم.

 ایشان در مورد پیشرفت ها در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نموده و از تعدیل قانون مبارزه علیه موادمخدر و همچنان پلان عمل ملی مبارزه علیه موادمخدر یاد نمودند که  شامل بخشهای مختلف  تنفیذی و برنامه های آگاهی عامه  می باشد.

آقای نیکولاس کی سفیر بریتانیا ضمن صحبت، پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر را یک گام جدی خوانده وابراز امیدواری نمودند که سال 2018 از هر لحاظ یک سال پر از دستآورد در تمام بخش های مبارزعلیه موادمخدر باشد.

ایشان در مورد کمک ها و برنامه های گذشته و حال کشور بریتانیا در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نموده و آن را نشان تعهد این کشور و جدی خواندن تحدید این پدیده به عنوان تمویل کننده تروریزم خواندد.

قابل یادآوری است که این دیدار به تاریخ 17 جدی سال 1396خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبازره علیه مواد مخدر و نیکولاس کی سفیر بریتانیا در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفت.