دیدار وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با معاون دفتر INL

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با معاون اداره مبارزه با مواد مخدر و جرايم ايالات متحده آمريكا(INL) دیدار و روی برنامه هاي این اداره در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن حیاتی خواندن کمک های اداره INL از ایشان خواستند تا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را بخصوص در بخش تقدیر از اجراآت خوب و استخدام مشاورین و تخریب کمک نمایند.
ایشان از اداره مذکور خواستند تا همانگونه ای که در کنفرانس ها و مجامع بین المللی با افغانستان وعده همکاری می کنید، حالا آن را در عمل به مانند گذشته ثابت بسازید.
مسوول اداره INL ضمن ابراز نگرانی از کاهش بودجه دراین عرصه از برنامه های این اداره در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر بخصوص ارتقای ظرفیت، استخدام مشاورین یاد نمودند.
همچنان ایشان در مورد پول تخریب معلومات داده میگویند که باید هر "کرد:" 80 فیصد محو صورت بگیرد تا پول آن اجرا شود.
قابل یادآوری است که این ملاقات به تاریخ 17 جدی سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبازه علیه موادمخدر و آقای راسل ام کمو معاون امور بین المللی اداره INL در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفت.