اعلان نتایج سروی اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر افغانستان

اعلان نتایج سروی اجتماعی و اقتصادی مواد مخدر افغانستان
31 ثور 1397
وزارت مبارزه علیه مواد مخدردر همکاری با اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، طی یک کنفرانس خبری، گزارش سروی اجتماعی و اقتصادی سال ۲۰۱۷مواد مخدر افغانستان را اعلان نمود.
نخست جاوید احمد قایم، معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن فرستادن درود به روح شهدای اخیر در کشور، گفت: ما نمی‌توانیم تنها از یک دید به رشد مواد مخدر در کشور نگاه کنیم. زیرا مواد مخدر بنابر مسایل اجتماعی، اقتصادی و دیگر مسایل در کشور کشت شده و رشد نموده است.
معین پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: قرار سروی و برسی جدید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ازدیاد مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را علت رشد تریاک در افغانستان عنوان شده است که وزارت مبارزه علیه موادمخدر برای حل آن راهکار دارد.
ایشان دسترسی محدود به اقلام زراعتی از تهیه تا فروش آن در ساحات مختلف، پایین بودن سطح آگاهی در بخش زراعت، فقر و معافیت از قانون را از جزِئیات عوامل فوق می باشد.
آقای قایم گفت که 11 فیصد دهاقین در کشت تریاک در سال گذشته نسبت به سال پیش از ان اضافه شده و نیز بیان کردند که اکثریت مطلق کشت تریاک در مناطق نا امن صورت گرفته.و همچنان 68 در صد از دهاقین کشت تریاک، مالیه و یا به گفته خود آنان عشر به مخالفین مسلح دولت می‌پردازند.
مارک کولهن رییس اداره UNODC در بیانیه شان گفت: که دلیل خاص برای کشت تریاک وجود ندارد اما بعضی دلایل که می توانیم به آن اشاره کنیم، ناامنی، تنفیذ قانون، فقدان آموزش با کیفیت و محدودیت دسترسی دهاقین به بازار است.
آقای کلهن افزود: در سال گذشته 9000 متریک تُن تریاک در افغانستان کشت شده بود. وی از پالیسی و نقش بسیار عمده وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سپاسگزاری کرده گفت: ما یک راهکار همه جانبه در امر مبارزه علیه مواد مخدر داریم و این مبارزه تنها توسط دولت افغانستان امکان پذیر نبوده بلکه حمایت های جهانی را می¬طلبد.
این گزارش به تاریخ 31 ثور سال 1397 خورشیدی به اشتراک جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و آقای مارک کولهن رییس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مرکز رسانه های حکومت اعلان شد.