دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر فدراتیف روسیه

دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر فدراتیف روسیه

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی دیدار با سفیر فدراتیف روسیه در رابطه به همکاری های آن کشور در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.

نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمدگویی؛ گفت: مواد مخدر مشکل جدی برای هردو کشور و همچنان کشورهای منطقه است بنابرآن نیاز است تا بطور مشترک با آن مبارزه شود.

بانو عظیمی افزود: در کنار مبارزه علیه فساد و تروریزم ، مبارزه علیه مواد مخدر که تمویل کننده تروریزم است در نی در اولویت برنامه­های حکومت افغانستان قراردارد.

وی درادامه صحبت ها ضمن یادآوری از تصویب قانون جدید مبارزه علیه مواد مخدر و پالیسی ساز بودن این وزارت از پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر که به اساس آن فعالیت ها و دستآوردهای این وزارت تنظیم میگردد نیز یاد آوری نموند.

بانو عظیمی  در مورد فعالیت­ها و دستآوردهای این وزارت، ازسفیر فدراتیف روسیه خواست تا دولت افغانستان را در عرصه­های مختلف مبارزه علیه مواد مخدر مانند: معیشت بدیل، ارتقای ظرفیت با بخش­های نظامی وملکی همکاری­ نمایند.

سفیر فدراتیف روسیه در افغانستان ضمن موفق خواندن وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، گفت: فدراتیف روسیه از ناحیه مواد مخدر متاثر است و به همین خاطر دولت افغانستان را در بخش های معیشت بدیل و ارتقای ظرفیت کمک و همکاری نمود است واین همکاری را نیز ادامه و گسترش خواهند داد.

سفیر فدراتیف روسیه در ادامه افزود: دولت فدراتیف رورسیه در بخش معیشت بدیل پنجصد هزار دالر امریکایی از طریق UNODC  در دولت افغانستان کمک نموده و همچنان دوازده پولیس دربخش مبارزه علیه مواد مخدر و سیزده افسر دیگررا  در قالب سازمان ملل در فدراتیف روسیه آموزش میدهند.

وی علاوه نمود : فدراتیف روسیه هژده بورس تحصیلی برای کارمندان وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان نیزدر نظر گرفته است.