دیدار وزیر مبارزعلیه مواد مخدر با رییس UNODC

دیدار وزیر مبارزعلیه مواد مخدر با رییس UNODC

19 سرطان 1397

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی دیداری با رییس اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل(UNODC) روی موضوعات مختلف مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.

در نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن صحبت در مورد نشست زاکبرک از آغاز شدن دور سوم برنامه کشوری یادآوری نموده از اداره مذکور خواستند تا به مانند گذشته در تمام برنامه های مبارزه علیه مواد مخدر وزارت مربوطه را در جریان قرار بدهند.

ایشان اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل را رابیگر خوب در برنامه کشور و سایر برنامه های منطقوی و جهانی خواند از آنها خواستند تا بخاطر شامل ایجاد دیپارتمنت مبارزه علیه موادمخدر در پوهنتون کابل و برگزرای برنامه ماستری در این عرصه هم همکاری نمایند.

خانم عظیمی در بخش همکاری های تخنیکی، تجهیزات و وسایل از اداره مربوطه خواهان همکاری شدند.

آقای مارک کولهون رییس مبارزه علیه مواد مخدر جرایم سازمان ملل صحبت نموده ضمن معلومات در مورد کاکردهای اخیر اداره مذکور گفتند که تمام تلاش خود را می کنیم تا بتوانیم در تمام بخش ها همکاری نمایم.

قابل یادآرو است که این دیدار به تاریخ 19 سرطان سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مارک کولهون رییس UNODC در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد.