گرامی‌داشت از روز بین المللی یادبود از قربانیان تروریزم

گرامی‌داشت از روز بین المللی یادبود از قربانیان تروریزم
22 اسد 1397
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از روز بین المللی یادبود از قربانیان تروریزم طی محفلی تجلیل به عمل آورد.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن فرستادن درود، از اشتراک کننده گان خواست تا به احترام قربانیان تروریزم به پا خواسته و یک دقیقه سکوت کنند.
ایشان تروریزم را دشمن بشریت خوانده گفتند: افغانستان آسیب پذیرترین جامعه و قربانی تروریزم جهانی است که امروز بهترین فرزندانش را در این راه قربانی می نماید.
خانم عظیمی میگویند: یاد مجاهدین را که با سپر کردن سینه هایشان علیه تروریزم جنگیده و آنها را شکست دادند هم گرامی داشته و هدف از جمع شدن ما اینجا تعقیب مرام شهدا و تجدید پیمان در مبارزه علیه تروریزم است.
قابل یادآور است که این برنامه به تاریخ 22 اسد سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر و کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در تالار کنفرانس های این وزارت برگزار گردید.