برگزرای جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار

برگزرای جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار

3 میزان 1397

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار را به اشتراک ارگانهای ذیربط برگزار نمود.

در نخست جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر روی چگونگی محو مزارع کوکنار صحبت نموده میگویند: قرار بود امسال بیشتر از پنج هزار هکتاار زمین محو گردد اما متاسفانه نتوانستیم به هدفی که تعین شده بود برسیم.

ایشان از نهادهای مربوطه خواستند همکاری همه جانبه نمایند تا در پلان تخریبی که قرار است انجام شود دست آوردها ملموس باشد.

نجیب الله احمدی رییس سروی مواد مخدر وزارت گفتند که تنها 406  هکتار زمین از وجود کوکنار پاک سازی شده که 79 هکتار آن کمتر از 80 فیصد می باشد.

همچنان پرینتیشنی که روی چگونگی محو مزارع کوکنار سال آینده که با استفاده از تجارب گذشته ساخته شده ارایه شد که در آن تمرکز بیشتر روی مناطقی صورت گرفه که امکان صفر شدن و محو مزارع کوکنار وجود دارد.

قابل یادآوری است که این نشست به تاریخ 3 میزان سال 1397 خورشیدی به اشتراک جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ارگانهای محل، وزارت دفاع ملی و سفارت امریکا در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار شد.