دیدار سفیر عربستان با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

دیدار سفیر عربستان با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

3 میزان 1397

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با سفیر عربستان روی موضوع مبازه علیه مواد مخدر دیدار و گفتگو نمودند.

پوهنوال سلامت عظیمی ضمن خوش آمگویی و ابراز سپاس از حضور سفر عربستان گفتند: مواد مخدر نه تنها یک آفت برای افغانستان بلکه به تمام جهان است و ایجاب میکند تا همه دست به دست داده علیه آن مبارزه کنیم.

ایشان از همکاری های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عربستان ابراز خرسندی نموده و خواهان همکاری های هرچه بیشتر ایشان در بخش های گوناگون بخصوص مبارزه علیه مواد مخدر شدند.

خانم عظیمی ضمن صحبت در مورد کاکردهای وزارت نقش عربستان را در مبارزه علیه مواد مخدر بخصوص از لحاظ دینی خیلی تاثیر گزار دانسته و خواهان همکاری شدند.

آقای محمد الخاالدین سفیر عربستان ضمن تقدیر از کارکردهای وزیر مبارزه علیه موادمخدر و صحبت در مورد کمک های عربستان در عرصه های مختلف وعده همکاری همه جانبه نمودند.

این دیدار به تاریخ 3 میزان سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، و محمد الخاالدین سفیر عربستان در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد.