برگزاری جلسه ملی گروپ کاری کاهش تقاضا به مواد مخدر

برگزاری جلسه ملی گروپ کاری کاهش تقاضا به مواد مخدر

23 میزان 1397

ریاست کاهش تقاضا به موادمخدر وزارت مبارزه با مواد مخدر جلسه ملی گروپ کاری کاهش تقاضا به موادمخدر را به اشتراک اداره های ذیربط برگزار نمود.

این جلسه  به ریاست جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه موادمخدر و به اشتراک سیده مژگان مصطفوی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده­های وزارت صحت عامه، کار واموراجتماعی، امور زنان، امور داخله، معارف، تحصیلات عالی، مهاجرین، ریاست عمومی محابس، حقوق بشر، برخی از روسا و کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هوتل صافی لندمارک برگزار گردید.

نخست جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه موادمخدر طی سخنانی ابراز داشت: مواد مخدر و از همه مهتر اعتیاد از معضلات جدی است که صحت و امنیت هموطنان ما را تهدید می­نماید.

آقای قایم افزود: پالیسی ملی کاهش تقاضا به موادمخدر با در نظرداشت دست آوردها و خلاهای که داشت بازنگری شده و این دوازدهمین جلسه است که با شرکای کاری بخاطر نهایی ساختن آن تدویر می­یابد؛ امیدوارم تا نظریات تان را شریک ساخته و هرچه زودتر پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر نهایی گردد.

سیده مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات فرهنگ اعتیاد را یک ناهنجاری اجتماعی عنوان نمود که آبرو و عزت افغانستان را تحت الشعاع قرار داده است.

همچنان نماینده گان سایر اداره های همکار نیز ضمن ارایه نظریات و پیشنهادات؛ پالیسی  را یک سند خوب خوانده و ابراز امیدواری کردند که این پالیسی می­تواند مشکلات زیادی که اعتیاد برای جامعه به بار آورده است را کاهش دهد.

این جلسه به تاریخ 23 میزان سال 1397 خورشیدی به سرپرستی جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه موادمخدر، مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، نماینده های وزارت صحت عامه، کار واموراجتماعی، زنان، امور داخله، معارف، تحصیلات عالی، مهاجرین، ریاست عمومی محابس، حقوق بشر، برخی از روسا و کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هوتل صافی لندمارک برگزار گردید.