دیدارسفیر سازمان همکاری های اسلامی با وزیر مبارزه با مواد مخدر

دیدارسفیر سازمان همکاری های اسلامی با وزیر مبارزه با مواد مخدر
9عقرب1397
وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی دیداری با سفیر سازمان همکاری های اسلامی روی موضوعات مختلف مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نمودند.
پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمد گویی، گفت: مواد مخدر به عنوان یک پدیده شوم، بزرگترین چالش و یکی از منابع مهم تمویل تروریزم در افغانستان، سلامتی و امنیت کشور را تهدید می¬نماید که مبارزه با آن باید در اولویت قرار گیرد.
پوهاند عظیمی خواهان همکاری تمام دولت ها خصوصن دولت های اسلامی در رابطه از بین بردن مواد مخدر و کمک در بخش های تحقیق و مطالعات، آگاهی عامه، معیشت بدیل و دیگر بخش ها شد.
حسین اونی بوتسلی سفیر سازمان همکاری های اسلامی گفت: مبارزه با این پدیده نه تنها وظیفه دولت های اسلامی است بلکه تمام ملت ها و جوامع بشری مسئولیت داردند که با این پدیده مبارزه کنند و آن را یک وظیفه انسانی خویش بدانند.
وی همچنان وعد ه هرنوع همکاری را داده و گفت: این همکاری نیست بلکه یک وظیفه است و ما با تمام توان کوشش می کنیم که با این پدیده مبارزه کنیم.
قابل یاد آوری است که این دیدار به تاریخ 9عقرب سال 1397 خورشیدی به اشتراک پوهاندسلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، حسین اونی بوتسلی سفیر سازمان همکاری های اسلامی، داکتر عثمان فروتن رییس عمومی پلان و پالسی و داود ضیاء رییس دفتر در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر انجام شد.