برگزاری جلسه گروپ کار سروی مواد مخدر

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه تخریب مزارع کوکنار را به اشتراک اداره های ذیربط برگزار نمود.

در نخست پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه موادمخدر ضمن خوش آمدگویی مهمانان افزودند: مواد مخدر یک معضل ملی است که نیازمند بیسج همه مردم بخصوص همکاری تمام اداره های دولتی و غیری دولتی می باشد.

ایشان میگویند: کشت مواد مخدر سرسام آور است و این موضوع حیثیت افغانستان را در سطح منطقه و جهان خدشه دار نموده و نیاز است تا در سال روان تلاش جدی صورت بگیرد تا دست آورد قابل ملاحظه داشته باشیم.

خانم عظیمی از تمام اداره های دولتی، غیری دولتی و سازمان های ملی و بین المللی خواستند تا در تخریب و در کل مبارزه علیه موادمخدر همکاری همه جانبه نمایند.

سید نجیب الله احمدی سرپرست ریاست سروی وزارت مبارزه علیه موادمخدر میگویند: در سال روان 263 هزارهکتار زمین کشت شده که بیشترین میزان کشت هلمند و کمترین آن سمنگان می باشد.

ایشان گفتند: در 24 ولایت مواد مخدر کشت می شود که مجموعه تولید 6400 متریک تن بوده و مجموعه عایدی که به دهقانان رسیده معادل 600 میلیون دالر می باشد اما متاسفانه همه تخریب ما 406 هکتار زمین می باشد.

همچنان نماینده گان وزارت داخله، امنیت ملی، حج واوقاف و سفارت امریکا ضمن اعلان آماده گی طرح ها و پیشنهادات خود را در رابطه به پلان جامع محو مزارع کوکنار برای سال 1397 الی 98 ارایه نمودند.

قابل یادآوری است که این جلسه به اشتراک پوهاند سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه موادمخدر و روسای مربطه وزارت، نماینده گان وزارت داخله، امنیت ملی، حج و اوقاف و سفارت امریکا در مقر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.