کمپاین آگاهی دهی در مراکز آموزشی خصوصی ولایت لوگر

کمپاین های آگاهی دهی در مورد اضرارمُسکرات و موادمخدر و حُرمت آن ازنظردین مبین اسلام وهم چنان ارایه معلومات دررابطه به ضررهای فردی، خانواده گی، اجتماعی واقتصادی این پدیده درمراکز آموزشی خصوصی "مکین"، "لوگرنوین" و "زقومی" برای (250) تن از شاگردان در مرکزولایت لوگر به تاریخ 7/10/1395 برگزار گردید.

سخنرانان هرکدام در مورد ا ضرار مواد مخدر معلومات داده و کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر را از نظر دین مبین اسلام حرام عنوان نمودند.

قابل یادآوری است که در ختم این برنامه به تعداد (200) جلد بوکلیت های تبلیغاتی برای شاگردان این مراکز آموزشی توزیع گردید.