برگزاری جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار را با اداره های ذیربط برگزار نمود.

 در نخست معین پلان و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صحبت نموده تعهد دولت افغانستان را در خصوص محو مزارع کوکنار جدی گفتند.

ایشان گفتند که رییس جمهور افغانستان هم طی کنفرانس ویدیویی به همه دست اندرکاران مبارزه علیه مواد مخدر و والیان دستور دادند تا مطابق پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر علیه این پدیده بسیج شوند.

سید نجیب الله احمدی رییس سروی مواد مخدر ضمن گزارش در مورد کشت کوکنار در سراسر افغانستان بخصوص زون غرب افغانستان، میگویند که بیشتر از بیست نوع تخم مواد مخدر در افغانستان توسط قاچاقبران توزیع میشود که فقد یک نوع آن تخم افغانستانی بوده و بقیه به کشور قاچاق میشود.

نماینده وزارت امور داخله و UNODC هم در رابطه به موضوع صحبت نموده و وعده همکاری سپردند تا با در نظرداشت امکانات و توانایی بخش های یاد شده نظر به استقامت کاری همکاری نمایند.

 

قابل یادآوری است که این جلسه به تاریخ 18 جدی سال 1395 خورشیدی به اشتراک جاوید احمد قایم معین پلان و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نماینده گان وزارت داخله، UNODC و سید نجیب الله احمدی رییس سروی مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این وزارت برگزار گردید.