معرفی شدن رئیس امور ولایات

آقای حشمت سائیس رسماً به عنوان رئیس همآهنگی امور ولایات وزارت مبارزه با مواد مخدر معرفی و از کارکرد محمد همایون فیض‌زاد سرپرست قبلی این ریاست با تفویض سپاس‌نامه‌ای، تقدیر شد.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر ضمن معرفی آقای حشمت سائیس به عنوان رئیس همآهنگی امور ولایات و تبریکی دادن به ایشان، گفت: امیدوارم هستیم که با حضور چهره‌های جوان و تخنیکی همانند آقای سائیس بتوانیم به وجه احسن به اهداف کلی وزارت مبارزه با مواد مخدر دست یابیم.

آقای حشمت سائیس از طریق پروسه رقابتی برنامه (CBR) موفق به اخذ این سمت در وزارت مبارزه با مواد مخدر شده است.

قابل یادآوری است که آقایان: احمد جاوید قایم معین پالیسی و هماهنگی، سیدفیصل حسینی معین مالی و اداری و دیگر رؤسای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مراسم معرفی آقای سائیس حضور داشتند.