جمع‌آوری 120 معتاد بی‌سرپناه از ساحات پارک شهرنو و سرای شمالی - کابل

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در همآهنگی با وزارت‌های صحت عامه، کار و امور اجتماعی، معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله و گارنیزیون کابل، به تعداد 120 معتاد بی‌سرپناه را از نواحی پارک شهرنو و سرای شمالی جمع آوری و جهت تداوی و حرفه‌آموزی به مرکز ملی احیای امید انتقال داد.
در نشست مطبوعاتیِ که به همین منظور در مرکز ملی احیای امید برگزار گردید، پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت: مبارزه با مواد مخدر یکی از اولویت های حکومت وحدت ملی و بخصوص از اولویت‌های مهم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر است.
خانم عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر گفت: مواد مخدر یک مشکل جدی کشور ماست که همه مسوولیت مشترک در امر مبارزه علیه آن داریم.
بانوعظیمی افزود: وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برنامه دارد که در طول فصل زمستان هفته دو روز معتادین بی سرپناه را از نقاط مختلف شهر کابل جمع آوری نموده و به مراکز تداوی معتادین جهت تداوی انتقال دهد؛ چنانچه شما شاهد جمع آوری معتادین بی سرپناه به تعداد 120 تن از نواحی پارک شهر نو و سرای شمالی – در یک روز گذشته - بودید.
مل پاسوال میرزامحمد سیفی نماینده معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در این نشست گفت: معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در هماهنگی تمام با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در برنامه جمع آوری معتادین بی سرپنا از نقاط مختلف شهر کابل همکاری نموده و تلاش می‌نماید تا دست فروشان مواد مخدر را با عملیات خاص از نقاط مختلف کابل دستگیر و به پنجۀ قانون بسپارد.
آقای سیفی افزود: معینیت مبارزه با مواد مخدر با عملیات خاص در طول ده ماه گذشته به تعداد 300 تن مواد مخدر را کشف و ضبط و به تعداد 160 تن قاچاق‌بر مواد مخدررا دستگیرنموده است.
در ادامه این نشست داکتر عبدالمنان آزاد‌منش رییس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، علی افتخاری مسوول بخش آموزش‌های فنی وحرفوی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا ومعلولین وهمچنین تورن جنرال سلیم‌خان ابراهیمی رییس ارکان گارنیزیون کابل نیز از همکاری و هماهنگی شان در جهت هماهنگی و برنامه جمع آوری معتادین بی سرپناه از نقاط مختلف شهر کابل اطمینان دادند.
قابل یاد آوری‌است که این کنفرانس مطبوعاتی پیرامون جمع آوری معتادین بی سرپناه ازنقاط مختلف شهرکابل با اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، تورن جنرال سلیم‌خان ابراهیمی رئیس ارکان گارنیزیون کابل، مل پاسوال میرزامحمد نماینده معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امورداخله، داکتر عبدالمنان آزاد منش رییس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه ،علی افتخاری مسوول بخش آموزشهای فنی و حرفوی وزارت کار امور اجتماعی، رئیس مرکز ملی احیای امید، رییس مرکز ابن سینا و سایر کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز ملی احیای امید برگزار گردید.