برگزاری جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر جلسه محو مزراع کوکنار را به اشتراک ادارات  ذیربط برگزار نمود.

این جلسه به سرپرستی جاویداحمد قایم معین پالسی وهماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نماینده‌گان سفارت ایالات متحده امریکا ، اداره (INL)، اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC  دفتر شورای امنیت ملی، ریاست عمومی امنیت ملی، وزرات  دفاع ملی، وزارت داخله، ارگانها ی محلی و مسوولین بخش های مربوطه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ در این وزارت برگزار شد.

نخست جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمد گویی به اشتراک کننده‌گان گفت: قرار است روی پلان مصرف پول تخریب مزارع کوکنار در34ولایت افغانستان بحث نماییم.

معین پالیسی درجریان صحبت هایشان گفت: ما از شورای امنیت ملی تقاضای برگزاری جلسه معینان ادارات زیربط در محو مزارع کوکنار را نموده بودیم که آنها وعده همکاری سپرده اند.

همچنان ایشان خواستار شروع  هرچه زودتر پروسه تخریب مزراع کوکناردر مناطق گرم‌سیر افغانستان شد.

سید نجیب الله احمدی سرپرست ریاست سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن ارایه لیست پلان محو مزارع کوکنار به حاضرین گفت: ما این پلان را بر اساس تماس با تمامی ولسوالان و والیان آماده کرده ایم که تاریخ شروع، تاریخ جلسات همآهنگی وتاریخ محو مزارع کوکنار در آن مشخص شده است.

آقای احمدی از احتمال افزایش کشت کوکنار در شش ولایت، خبر داد.

خانم می‌دایز نماینده اداره (INL) با اظهار خورسندی از اشتراک درجلسه گفت: اداره ما مانند سال‌های قبل آماده گی همه‌جانبه بخاطر تخریب مزارع  کوکنار و در کُل مبارزه علیه مواد مخدر را دارد.

درآخر جلسه روی موارد اساسی بحث وگفتگو صورت گرفت و نماینده‌گان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع ، داخله  و دیگر ارگانهای اشتراک کننده‌ در قسمت تطبیق پلان محو مزارع کوکنار به‌صورت خاص و تطبیق پلان ملی عمل مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان به‌صورت عام، آماده‌گی و همکاری ادارات مربوطه شان‌را اعلام نمودند.