برگزاری جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار

وزارت مبارزه علیه موا مخدر جلسه گروپ کاری محو مزارع کوکنار را به اشتراک تمام نهادهای مسوول برگزار نمود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن تاکید بر هماهنگی و پشتیبانی نیروهای اردوی ملی از پولیس تیم محو مزارع کوکنار گفتند: همه فعالیت های جدن تعقیب میشوند و خواهش ما از تمام بخش های دخیل در محو این است که یا مطابق پلانی که به امضا رسانده اند کمک کنند و یا رسمن با در نظرداشت موانع عدم اجرای امور به ما جواب بدهند تا ما راه حل دیگری بسنجیم.

ایشان یکبار دیگر تاکید نمودند که محو مزارع پلان شده حتمی است و روند تخریب مستقیم از طریق شورای امنیت به سمع رییس جمهور رسانده شده و از اجراآت و عدم اجراآت شخص رییس جمهور سوال خواهد کرد.

ریاست های ولایتی مبارزه علیه مواد مخدر، معنیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، امنیت ملی، ارگانهای محل و سایر اداره های ذیربط از آماده گی های خود به جلسه معلومات داده و همه خواهان پشتی بانی نیروهای اردو در هنگان محو شدند که نماینده وزارت دفاع ملی هم وعده همکاری نمودند.

قابل یادآوری است که این جلسه به تاریخ 28 حوت سال 1395 خورشیدی به اشتراک جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، نماینده گان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع ملی، معینت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، اداره ارگانهای محل، اداره INL و روسای مربوطه وزارت مبازره علیه مواد مخدر  در این وزارت برگزار گردید.