دیدار وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با نماینده UNODC

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر با مسوول عمومی منطقوی اداره UNODC دیدار و روی برگزاری نشست همکاری‌های منطَقوی و دونر یابی مبارزه با مواد مخدر، صحبت نمودند.
پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن موفق خواندن نشست های منطقوی که در گذشته برگزار شده بود خواهان پی‌گیری مواد توافق‌نامه‌ها شد.
پوهنوال عظیمی همچنان گفت: کنفرانسی در رابطه با معیشت بدیل که قرار بود در افغانستان برگزار شود بنابر معاذیری به تعویق افتاد که باید هرچه زودتر در یکی از کشورهای منطقه برگزار گردد.
ایشان از نماینده اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل خواست تا در حصه فراهم‌آوری زمینه‌های مالی برای معتادین در یک مکانِ که از طرف یکی از وکلای پارلمان داده خواهد شد با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همکاری نمایند.
پوهنوال عظیمی در رابطه به سروی خانواده‌های که از مواد مخدر متضرر گردیده اند/می‌گردند، افزود: در این قسمت باید با ریاست عمومی احصایه هماهنگ شود و اداره UNODC نیز در زمینه کمک و همکاری نماید.
آقای جرمی ملسون نماینده UNODC گفت: ما تمام تلاش خود را می کنیم تا کنفرانس معیشت بدیل، که خیلی مهم است هرچه زودتر در یکی از کشورهای منطقه برگزار گردد.
همچنان ایشان در خصوص لابی‌گری بخاطر جلب وجذب کمک دونرها در بخش جمع آوری معتادین گفت: ما تلاش زیادی کردیم هیچ دونری علاقه‌مندی نشان نمی دهد اما بازهم با تغیر روش و ارایه معلومات زیاد به تلاش خود ادامه می‌دهیم.
باید افزود که این دیدار به‌تاریخ 6 ثور سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی این وزارت و جرمی ملسون مسوول عمومی برنامه منطقوی اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.