امضای توافُق‌نامه همکاری با کولمبوپلان

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر توافق‌نامه ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را با دفتر کولمبوپلان امضا نمود.
نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن یادآوری از همکاری های گذشته این اداره با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در بخش های مختلف یادآوری نمود و تطبیق این برنامه را برای کارمندان وزارت بسیارمفید خواند.
ایشان علاوه نمود: انجام مسوولیت ها و نظارت از تطبیق این برنامه‌ اگر به‌شکل مشترک پیش برده شود، موثرتر خواهد بود که به همین اساس نیاز است تا یک کمیته تخنیکی مشتکل از نماینده گان ادارات ذیربط تعیین گردد.
پوهنوال عظیمی از اداره کولمبو پلان خواست تا بخاطر همکاری در بخش تداوی معتادین به‌شکل "سراپا" با ایجاد مراکز بیشتر که نیاز به بستر داشته باشد، با وزارت مبارزه علیه مواد مخدر همکاری نمایند تا بتوانیم معتادین را از شهرها جمع‌آوری نماییم.
خانم ویرانیکا فلیپ مسوول اداره کولمبوپلان ضمن سپاس‌گُذاری از رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت: برنامه ارتقای ظرفیت وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری مالی INL تا چهار سال ادامه خواهد داشت و ما علاقه‌مندیم تا در سایر بخش ها نیز با شما همکار شویم.
ایشان نیز از ایجاد کمیته بخاطر هماهنگی در اجرای کارها استقبال نموده و ابراز امیدواری نمود تا در رابطه به مدِل جدید تداوی که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد نموده است بتوانند کمک‌ها را جلب نمایند.
باید گفت که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره کولمبوپلان در آخر توافق نامه همکاری در بخش ارتقای ظرفیت و استخدام مشاورین برای این بخش را امضا نمودند.
قابل یادآوری است که این جلسه به تاریخ 27 حمل سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی، خانم ویرانیکاک فلیپ مسوول کولمبوپلان و سایر مسوولین ادارات یاد شده در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.