افتتاح سه پروژه عام المنفعه در ولایت لوگر 4 ثور 1396

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر سه پروژه عام المنفعه به ارزش مجموعی 58 میلیون افغانی را که از سوی برنامه تقدیر از اجراآت خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت لوگر ساخته شده است افتتاح نمود. پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر ضمن ابراز خرسندی بخاطر صفر بودن ولایت لوگر از مواد مخدر گفتند: مواد مخدر یک تحدید جدی است که ارزش های جامعه و صحت مردم بخصوص جوانان ما را نشانه گرفته و باعث ناامنی شده است. ایشان علاوه نمودن که به اساس برنامه تقدیر ازاجراآت خوب تا حال 12 پروژه به ارزش میلیونها دالر در ولایت لوگر عملی شده و از مردم و متنفذین، مقامات بخصوص نیروهای امنیتی خواستند تا در مبارزه علیه مواد مخدر هر چه جدی تر باشند. محمد حلیم فدایی والی لوگر ضمن سپاسگذاری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگویند: با ساختن هر تعمیر در هر حقیقت در جهل و نادانی را بستیم. ایشان ابراز آماده گی نمودند که علیه مواد مخدر مبارزه کرده و اجازه نخواهند داد تا لوگر محلی برای کشت ماده حرام مواد مخدر شود. دکتر احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی هم ضمن سپاسگذاری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اعمار این پروژه ها رایک پیشرفت در عرصه شگوفایی تحصیلات عالی که خود سبب زدودن جهالت و رشد و تعالی علم شده و این آگاهی باعث مبارزه علیه مواد مخدرخواهد شد، دانستند. باید گفته شود که این پروژه ها شامل تعمیر تدریسی، اداری برای پوهتون لوگر و یک کانال آبیاری میشود که از سوی برنامه تقدیر از اجراآت خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بخاطر صفر بودن ولایت لوگر از مواد مخدر ساخته شده است. قابل یادآری است که این برنامه به تاریخ 4 ثور سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامتی عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، محمد حلیم فدایی والی لوگر، دکتور احمد سیر مهجور معین وزارت تحصیلات عالی، وکلای مردم لوگر در پارلمان و شورای ملی، قومندان امنیه لوگر، روسای مربوطه، متنفذین و مردم این ولایت برگزار گردید.