برگزاری بیست‌و ششمین جلسۀ هماهنگی برنامۀ ساحه غذایی کندهار

بیست و ششمین جلسۀ هماهنگی برنامۀ ساحه غذایی کندهار تحت ریاست محترم جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و با اشتراک نمایندگان وزارت‌های احیا و انکشاف دهات؛ زراعت، آبیاری و مالداری؛ و نمایندگان برنامه فود زون کندهار برگزار گردید.

در این جلسه، ضمن دریافت گزارش از فعالیت‌های یک‌ماه گذشته‌ نهادهای مسئول، روی پیشرفت کار و هماهنگی‌های بیشتر در راستای تطبیق برنامۀ ساحه غذایی کندهار صحبت و تبادل نظر صورت گرفت و تصامیمی نیز اتخاذ گردید.

در این جلسه، همچنان تاکید شد تا برنامه‌های آگاهی دهی برنامه ساحه غذایی کندهار، در هماهنگی نزدیک با ریاست اطلاعات و ارتباط عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تطبیق شود.