برگزاری نمایش های ورزشی در ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت نمایش های ورزشی را به مناسبت روز همبستگی جهانی و هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر ورزشگاه غازی برگزار نمود.

در نخست سید فیصل حسینی معین مالی و اداری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ضمن خوش آمد گویی بخش های مختلف ورزشی میگویند: ما در ورزش قهرمانان زیادی داریم و حضور اینها در حقیقت نشان دهند توانایی مردم افغانستان است که قادر به درخشیدن در تمام عرصه های زنده گی شده و باعث نزدیک شدن کشورها در سایر عرصه ها می باشد.

ایشان گفتند: امروز احساس مسرت می کنم که سنگرهای دی روز را شما با موفقیت هایتان و با پیام صلح پر کرده اید و این حرکت نشان دهند مبارزه بی امان شما در مقابل اعتیاد و مواد مخدر است.

آقای حسینی از ورزشکاران خواستند که همانطوری در عرصه ورزش با درخشش خود همه را افتخار می بخشید در مبارزه علیه مواد مخدر هم پیشگام بوده و این کشور را از این بلای خانمانسوز که شما جوانان را نشانه گرفته نجات دهید.

آقای قاسم امینی معاون ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت اداره خود را مسوول در این مبارزه دانسته و از ورزشکاران خواستند تا علیه مواد مخدر مبارزه نمایند.

ایشان خطاب به ورزشکاران میگویند: بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان را جوانان تشکیل میدهد که یک فیصدی آن معتاد هستند بیاید با ترویج ورزش این فیصدی محدود را هم از این مرض نجات داده و مانع اعتیاد سایر جوانان شویم.

سپس نمایش ها در پنج بخش توسط فدراسیون های زورخانه یی، پانکریشن، تکواندو، جمناستیک و قوت امی در حضور مقامات انجام شد.

قابل یادآوری است که این برنامه به تاریخ 21 سرطان سال 1396 خورشیدی به اشتراک سیدفیصل حسینی و جاوید احمد قایم معینان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، قاسم امینی معاون ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، بازمحمد مبارز و احمد ولی هوتک قهرمانان ورزشی افغانستان و نماینده گان سایر اداره ها و بخش های ورزشی در کمیته ملی اولمپیک برگزار شد.