دیدار رییس عمومی احصایه مرکزی با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

وزیرمبازه علیه مواد مخدر به هدف سروی و معلوم شدن وضعیت زندگی خانواده‌هایی که اعضای آن به مصرف مواد مخدر معتاد هستند، با رییس اداره عمومی احصائیه مرکزی دیدار نمود.
وزیرمبازه علیه مواد مخدر احصائیه و ارقام را یکی از اساسی‌ترین مرحله‌ی ساختن پلان و برنامه‌ها در تمام عرصه‌ها خوانده گفت: مواد مخدر یکی مشکلات عمدۀ است که اعتیاد آن را پیچده تر و مبارزه علیه آن را مشکل‌تر ساخته و ما ضرورت دانستیم تا یک آمار دقیق از خانواده‌های معتاد و وضعیت اقتصادی آنها داشته باشیم تا در برنامه‌ریزی و وقایع سایر اعضای خانواده‌ها به سادگی عمل نمایم.
ایشان ضمن معلومات در مورد کارکردهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در عرصه قانون، پالیسی و پلان سازی از رئیس اداره احصائیه مرکزی خواست تا این سروی‌ها را شامل سروی های‌شان بسازند.
انجنیر شیرمحمد جامعی زاده رییس عمومی احصائیه مرکزی گفت: به دلیل معلومات ندادن مردم در مورد معتاد بودن شان و به تفاهم نرسیدن با آنها نتوانستیم تا اکنون هیچ آمار و ارقامی در عرصه اعتیاد داشته باشیم.
ایشان ابراز خرسندی نمودند تا با یک طرح مشخص که توسط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ارایه شود، بتوانند این ضرورت را هم برآورده سازند.
قابل یادآوری است که این ملاقات به تاریخ 8 اسد سال 1396 خورشیدی با اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، انجنیر شیر محمد جامعی زاده رییس عمومی احصائیه مرکزی، داکتر محمد عثمان فروتن رییس عمومی پلان و پالیسی و سایرین در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر صورت گرفت.