عقدقرارداد سه پروژه عام المنفعه

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سه پروژه عام المنفعه را در بخش آگاهی عامه و معیشت بدیل و یک سند تسلیم دهی دوپایه جنراتور را به ریاست تصدیی ولایت هلمند به امضا رساند.

در نخست پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر گفتند: این پروژه ها بخاطر تشویق دهقان مطابق برنامه معیشت بدل و همچنان بخاطر آگاهی عامه جهت وقایع هموطنان ما از اعتیاد به مواد مخدر خیلی موثر خواهد بود.

ایشان گفتند: دوپروژه آگاهی عامه، یک پرژه زمبورداری بخاطر معیشت بدیل در چخچران مرکز ولایت غور و تسلیم دهی دو پایه جنراتور جهت فعال سازی تصدیی بوست ولایت هلمند بخاطر تولید پنبه بخاطر جاگزینی خوب بجای پنبه می باشد.

خانم عظیمی ارزش مجموعی این پروژه ها را بیشتر از چهل میلیون افغانی گفتند که توسط INL سفارت امریکا تمویل میشود.

جاوید احمد قایم معین پلان و پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هم ضمن صحبت معضله مواد مخدر را خیلی بزرگ دانستند که تلاش های دولت افغانستان در مقابل آن خیلی ناچیز می باشد.

ایشان علاوه نمودند که در بخش تنفیذقانون هم دست آوردهای زیادی داریم که بنابر گزارش بخش های تنفذی ما سالانه بین دونیم الی سه هزار قاچاقبر گرفتار می شود که ده قاچاقبر بزرگ هم در میان آنها می باشد.

رییس تصدیی بوست هم ضمن سپاسگذاری از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر کشت پنبه را یگانه بدیلی دانست که میتواند جلو کشت مواد مخدر را در هلمند بگیرد و همچنان برای سه هزار نفر شغل دایمی و برای دونیم لک نفر شغل در کشتزارها ایجاد نماید.

رییس جامعه مدنی ولایت هلمند و رییس کمپنی کابل کروپ هم ضمن سپاسگذاری از توجه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در امر مبارزه علیه مواد مخدر اعلان حمایت نمودند.

قابل یادآوری است که این نشست به تاریخ 14 اسد سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جاوید احمد قایم معین پلان و پالیسی وزارت و همچنان مسوولین شرکت های برنده در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردیده بود.