دیدار وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با مسئول بخش بازگشت متخصصین سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)

پوهنوال سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با خانم فاطمه نصرت مسئول بخش بازگشت متخصصین سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) - در افغانستان، دیدار و روی همکاری‌های مشترک در آینده صحبت کردند.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، ضمن تشکری از حضور بانو نصرت مسئول بخش بازگشت سازمان بین المللی مهاجرت در این دیدار، گفت: از آنجایی که سازمان بین المللی مهاجرت یکی از همکاران مهم دولت افغانستان است و در سال گذشته یک تن از متخصصین بازگشت یافته را به نام ذاکر حسین برای ما معرفی نموده بودید، میخواهیم همکاری‌های سازمان بین المللی مهاجرت را در بخش‌های کاهش تقاضا به مواد مخدر، تحقیق و سروی، آگاهی عامه و جندر داشته باشیم.

خانم عظیمی، همچنان از فاطمه نصرت خواست تا در بخش‌های آموزشی و مخصوصن برنامه‌های کارآموزی برای جوانان و به ویژه بانوان، نه تنها وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را همکاری کنند، بلکه در سطح وسیع با دولت و مردم نیز همکاری این سازمان را میخواهیم.

وی در ادامه صحبت‌هایش، پیشنهادهای مشخص در این خصوص به نماینده سازمان بین المللی مهاجرت ارایه کرد.

بانو نصرت، مسئول بخش بازگشت متخصصین نیز ضمن عالی خواندن این پیشنهادات و تشریح وظایف اصلی خود که ایجاد زمینه برای متخصصان بازگشت یافته از کشورهای دیگر به داخل است، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا بر مبنای همکاری دونرهای خود و بودجه‌ی در دسترس، در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت نیروهای تازه فارغ از دانشگاه و کارمندان برحال، دولت و مردم افغانستان را همکاری نماییم.

این دیدار با حضور پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، خانم فاطمه نصرت مسئول بخش بازگشت متخصصین سازمان بین المللی مهاجرت، آقای دیوید از سازمان مذکور، آقای داوود ضیأ رئیس دفتر، عباس فراسو مسئول نشرات وزارت مبارزه با مواد مخدر انجام یافت.