برگزای نشست ارایه معلومات و مباحثه در خصوص ایجاد سیستم MIS

نشست ارایه معلومات و مباحثه در خصوص ایجاد سیستم MIS، تحت ریاست پوهنوال سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و با اشتراک معین پالیسی و هماهنگی، رؤسای وزارت مبارزه با مواد مخدر و برخی از متخصصین بخش آی تی پوهنتون کابل، در مقر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.

در این نشست روی چگونگی ایجاد و تقویت سیستم ام آی اس در وزارت مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بانک معلوماتی به منظور بهبود عملکرد اداره، میان اشتراک کنندگان صحبت و تبادل نظر گردیده و قرار شد بخش‌های تخنیکی وزارت ضروریات خویش را برای گنجانده شدن در پکیچ راه اندازی سیستم ام آی اس در نشست‌های بعدی ارایه کنند.

قابل یادآوری است که این نشست امروز، 17 اسد سال 1396 در سالون جلسات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.