دیدار نماینده UNODC با وزیر مبارزه علیه مواد مخدر

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر با نماینده دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل بخاطر برگزار کنفرانس معیشت بدیل دیدار و گفتگو نمود.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبازه علیه مواد مخدر میگویند: این کنفرانس جدا و مستقل از هر کنفرانس بوده و ما تلاش داریم تا از تجارب و کارکردهای کشورهای مدل در عرصه معیشت بدیل استفاده کنیم.

ایشان گفتند: حکومت افغانستان متعهد به مبارزه علیه مواد مخدر بوده و تلاش خواهیم کرد تا یکی از رهبران حکومت ملی در این کنفرانس اشتراک کند.

آقای جرمی ملسون هماهنگ کننده ارشد برنامه منطقوی دفتر مباره علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل علاوه نمودند: این کنفرانس مطابق برنامه در زمان معین و مستقل برگزار خواهد شد.

قابل یادآور است که این دیدار به تاریخ 15 سنبله سال 1396 خورشیدی به اشتراک پوهنوال سلامت عظیمی وزیرمبارزه علیه مواد مخدر، جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی و جرمی ملسون هماهنگ کننده ارشد منطقوی دفتر UNODC در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگرا شد.