برگزاری جلسه هماهنگی تضمین کیفیت در مراکز تداوی

وزارت مبازره علیه مواد مخدر در همکاری با شرکای کاری جلسه هماهنگی در ارتباط به تضمین کیفیت از عرضه خدمات صحی در مراکز تداوی معتادین را برگزار نمود.

جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبازه علیه مواد مخدر این میکانیزم را در بلند رفتن کیفیت عرضه خدمات صحی مهم دانست.

نماینده دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل(UNODC) ضمن معلومات در مورد میکانیزم یاد شده به سوالهای اشتراک کننده گان هم پاسخ ارایه نمودند.

هدف از تطبیق میکانیزم تضمین کیفیت در مراکز تداوی معتادین بلند رفتن کیفیت عرضه خدماتی درمانی در تمام مراکز تداوی معتادین می باشد که قرار است عنقریب بشکل امتحانی آغاز گردد.

قابل یادآور است که این جلسه به تاریخ 20 سنبله سال 1396 خورشیدی به اشتراک جاوید احمد قایم معین پالیسی و هماهنگی وزارت مبازره علیه مواد مخدر، نماینده وزارت صحت عامه و نماینده مسوسسه هایی که در بخش عرضه خدمات صحی برای معتادین مصروف هستند در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برگزار گردید.