تجلیل و گرامی‌داشت از هفته شهید

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با حضور کارمندان این وزارت  از هفته شهید تجلیل و گرامی‌داشت به عمل آورد.

پوهنوال سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر طی سخنانی نقش شهدا را در آزادی افغانستان ارزنده بیان نموده به ارواح شهدای گلگون کفن افغانستان و اعضای خانواده‌ی آنان درود فرستاد.

بانو عظیمی گفت: امروز در وضعیتی زندگی می‌کنیم که تهدیدات شدید امنیتی زندگی کاری و عادی مان را احاطه نموده است اما ما بدون کدام ترس، با جسارت و الگو قراردادن شهدای مان، به کار خود ادامه می‌دهیم.

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افزود: ما دارای یک وطن، یک دین و یک باور هستیم و باید روحیه هم پذیری و احساس وطن دوستی را مانند شهدای مان داشته باشیم.

مجب الرحمن شهاب کارشناس ریاست تحقیق و مطالعات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفت: بدون شک  ما فرزندان راستین این کشور بخصوص شهدای راه آزادی هستیم و باید طوریکه در مکتب اسلام از مقام و منزلت شهید طوری یاد شده که حتا در ذهن انسان نمی گنجد، پیروی نماییم.

در ختم مراسم پارچه شعری که به مناسبت هفته شهید توسط یعقوب الهام یکی از کارمندان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر سروده شده بود به خوانش گرفته شد.