دیدگاه

دیدگاه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد یک افغانستان  عاری از کشت غیر قانونی، تولید، قاچاق و اعتیاد مواد مخدر میباشد.