ماموریت

براساس قانون اساسی، قانون مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات  جمهوری اسلامی افغانستان و ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان که در آن مبارزه علیه مواد مخدر منحیث یک موضوع مشترک قرار داده شده، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت رهبری در عرصه های  پالیسی و برنامه  سازی ، همآهنگی بودجه  مبارزه علیه مواد مخدر با وزارت مالیه و همآهنگی تلاشهای مربوط به مبارزه علیه مواد مخدر را با وزارتخانه ها و ادارات دولتی داشته ، همچنان مسئولیت  نظارت و گزارشدهی از تطبیق استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را به عهده دارد.

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در هماهنگی  باهمکاران خود تلاش میورزد تا فضای خوب برای یک جامعه سالم  و دارای یک اقتصاد قوی و مشروع را ازطریق  پالیسی های مبتنی بر شواهد و معلومات دقیق، هماهنگی مؤثر و حسابدهی کامل به مردم و دولت افغانستان بوجود آورد .