ماموریت

ماموریت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

مأموریت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر اساس قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات و استراتیژی انکشاف ملی افغانستان عبارتند از:

  1. رهبری در عرصه‌های تدوین و تنظیم پالیسی‌ها، استراتیژی‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در سطح ملی.
  2. هماهنگی بودجه برای تهیه و تطبیق برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با وزارت مالیه جمهوری اسلامی افغانستان.
  3. هماهنگی با اداره‌های ذیربط دولتی در امر مبارزه با مواد مخدر و گزارش‌گیری از انجام فعالیت‌های آنها در این خصوص.
  4. نظارت و گزارش دهی از تطبیق استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر.