تاریخچه وزارت

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 2005 میلادی تاسیس گردید، که قبل از آن به حیث ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بود. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در سال  2002 تحت شورای امنیت ملی تاسیس گردیده و در ماه جنوری 2003 به صورت کلی فعال گردید. هدف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هماهنگ سازی تمام فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر و برنامه های دولت افغانستان با وزارت های دیگر، ادارات مستقل و بقیه موسسات ذیربط میباشد.


وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در امورات مبارزه علیه مواد مخدر یک وزارت پیشتاز بوده، و مسئولیت هماهنگ سازی، ارزیابی و تطبیق قانون مبارزه علیه مواد مخدر و ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را در وزارت خانه ها و موسسات ذیربط، و اتخاذ اقدامات لازمه در دفاتر مرکزی و ولایتی مروبوطه، را برعهده دارد. در همکاری با وزارت خانه هاو ادارات دیگر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مسولیت ارزیابی و تعدیلات در ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را به عهده دارد.

بعد از ارزیابی فعالیت ها و  اجراات ادارات ذیربط در زمینه مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در مورد پیامد های آن به دولت به صورت ربعوار گزارش ارائه می نماید. یکجا با وزارت مالیه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت هماهنگ سازی، اداره و تطبیق صندوق وجهی مبارزه علیه مواد مخدر را به عهده دارد. برعلاوه، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بودجه سالانه ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را با وزارت مالیه هماهنگ می نماید.