ساختار اداری وزارت - وزارت مبارزه علیه مواد مخدر

ساختار اداری وزارت

برای دیدن پالیسی ها و ستراتژیهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر روی لینک های ذیل کلیک نمائید:

  • جریده رسمی - قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن
  • استراتژی ملی کنترول مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
  •