معیشت بدیل

بلافاصله بعد ازسقوط رژیم طالبان کوشش ها در راستای مقابله با تهدید "اقتصاد کوکنار" آغاز گردید و دولت، مبارزه علیه پدیده مواد مخدر را درصدر فعالیت های خویش قرارداد.

موافقتنامه بن  منعقده 14 قوس 1380 ازاداره موقت افغانستان ولویه جرگه خواست تا با جامعه جهانی درامر مبارزه علیه مواد مخدروجرایم سازمان یافته همکاری نماید.دولت افغانستان جهت بهبود سطح فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدردربرج میزان سال 1382 ریاست مبارزه علیه مواد مخدر را تاسیس نمود. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر منحیث یکی از وظایف نخستین خود، یک ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر را بر اساس پنج ستون ترتیب نمود که معیشت بدیل یکی از ستون های اصلی  آن میباشد.

به ادامه تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در امر مبارزه علیه موادمخد، درسال  1384 تشکیلات ریاست مبارزه علیه مواد مخدربه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ارتقا یافت که همزمان با آن ریاست برنامه های معیشت بدیل درچوکات این وزارت ایجاد وبه فعالیت های خویش ادامه داد.ریاست برنامه های معیشت بدیل وزارت مبارزه علیه موادمخدربه تاریخ 12 مارچ 2012 پالیسی ملی معیشت بدیل را به همکاری کلستر زراعت وانکشاف دهات (ARD) نهایی ساخته که مورد تصویب این کلستر قرارگرفت.

این پالیسی درهژدهمین نشست (JCMB) از طرف جامعه بین المللی منظور شد وهمچنان درسند رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که درکنفرانس توکیو تقدیم شد درج گردید.

وظایف ومسئولیت های ریاست برنامه های معیشت بدیل:

این ریاست که براساس احکام مندرج فقره های (6 و11) ماده شصت وپنجم قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن ایجاد گردیده است وظایف ذیل را انجام میدهد:

1- طرح وترتیب پالیسی ها به منظوراجراات وزارت خانه های زراعت،آبیاری ومالداری- تجارت وصنایع، احیا وانکشاف دهات، فواید عامه، انرژی وآب  و امور داخله جهت تحقق اهداف ذیل:

  • جلوگیری از زرع خشخاش، بنگ ،کوکنار وسایرنباتات مؤلد مواد مخدربه طرق ممکنه.
  • ترغیب وتشویق زارعین به زرع نباتات مفیده.
  • مساعدت به زارعین.
  • بازاریابی برای محصولات دهاقین در داخل وخارج از کشور.

 2- طرح پالیسی ها بمنظور تطبیق مؤثر ومثمر ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر وقانون مبارزه علیه     مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن.

3- پلانگذاری وتدارک منابع (منابع مالی،منابع بشری،منابع فزیکی ومنابع غیر محسوس) بمنظور مبارزه   علیه مواد مخدر. پلانگذاری اداره وتطبیق صندوق وجهی مبارزه علیه مواد مخدر درهمکاری مشترک با وزارت مالیه م مساعی مشترک ریاست پلان،تحقیق ومطالعات.

4- تهیه پروپوزل های برنامه های معیشت بدیل وارائیه آن به مراجع تمویل کننده جهت تدارک منابع مورد نیاز.

5- جمع آوری معلومات ازبرنامه های معیشت بدیل وزارت ها وادارات مستقل دولتی ومراجع ذیربط.

6- ترتیب دیتابیس های مختلف جهت ارائیه معلومات درهنگام ضرورت.

7- اجرای سایر امورات درجهت کسب اهداف مبارزه علیه موادمخدر.

کار کرد های ریاست معیشت بدیل

  1. کار کرد های ریاست معیشت بدیل  میزان 1394