هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون

مقدمه

 براساس ماده چهارم و ماده شصت و پنجم قانون مبارزه علیه مسکرات  ومواد مخدر، وزارت مبارزه با مواد مخدر مسئولیت رهبری، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از فعالیت های مبارزه با مواد مخدر  را در بخش های مختلف همچون تنفیذ قانون، معیشت بدیل، کاهش تقاضای مواد مخدر و آگاهی عامه به عهده دارد.

 تنفیذ قانون یکی از بخش های بسیار عمده و کلیدی مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می دهد که شامل کشف جرایم، دستگیری و محاکمه قاچاقبران، تخریب کشت و مزارع کوکنار، ضبط و امحای مواد مخدر، ضبط و مصادره دارایی های قاچاقبران مواد مخدر و محافظت و نگهداری زندانیان مرتبط به جرایم قاچاق مواد مخدر می گردد. فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون از طریق معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر، پولیس سرحدی، حارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، محاکم اختصاصی مبارزه با مواد مخدر، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره گمرکات، وزارت دفاع ملی و سایر ارگانهای ذیربط تنفیذ قانون اعمال و تطبیق می گردد و وزارت مبارزه علیه مواد مخدر  در مطابقت به احکام قانون مسئولیت رهبری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی از اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون در این عرصه را به عهده داشته و مکلف است تا از چگونگی اجراات در این زمینه به حکومت و سایر مراجع ذیصلاح گزارش دهد.  

تاریخچه

وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، به منظور اعمال و اجرای صلاحیت ها و مسئولیت های قانونی خویش در ساحه تنفیذ قانون، در سال (1384) ریاست تنفیذ قانون، عدلی و قضائی  را در چارچوب تشکیلات این وزارت ایجاد و تأسیس نمود تا به نماینده گی از وزارت، فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در این عرصه را با نهاد های ذیربط هماهنگ نموده و از چگونگی تطبیق احکام قانون، استرایژی کنترول مواد مخدر و پالیسی های مربوط، نظارت به عمل آورده و از موثریت اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون حصول اطمینان نماید. در سال (1386) ریاست تنفیذ قانون، عدلی و قضائی به دو ریاست مستقل به نام های ریاست تنفیذ قانون و ریاست عدلی و قضائی تجزیه و به مدت دوسال در دو استقامت کاری مجزا کار و فعالیت می نمودند. ولی در سال (1388) این دو ریاست دوباره با هم مدغم گردیده و تحت نام ریاست تنفیذ قانون و امور عدلی و قضائی فعالیت نموده است. و سرانجام در سال (1390) ریاست تنفیذ قانون و امور عدلی و قضایی به نام ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون اصلاح نام گردید و از آن زمان تاکنون، در راستای تنظیم، هماهنگ سازی و نظارت از برنامه ها و فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون ایفای مسئولیت نموده و در جهت تحقق اهداف و شاخص های مبارزه با مواد مخدر، تلاش و فعالیت می نماید.

تشکیل

Description: http://mcn.gov.af/Content/images/Untitled111(1).jpg

مأموریت و استقامت کاری

ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون، با توجه به لایحه وظایف و مسئولیت های وظیفوی خویش دارای مأموریت و استقامت کاری ذیل می باشد:

 • ایجاد هماهنگی با ادارات ذیربط تنفیذ قانون در راستای تطبیق برنامه ها و اهداف استراتیژیک وزارت در عرصه تنفیذ قانون و شاخص های تعیین شده در پالیسی تنفیذ قانون.
 • طرح و تدوین برنامه ها و اولویت های کاری در عرصه تنفیذ قانون در مشورت و هماهنگی با ادارات ذیربط.
 • —طرح و تنظیم پلان ها و شاخص فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون به ارتباط جلوگیری و کاهش کشت کوکنار، محو (تخریب) اراضی تحت کشت کوکنار، ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر در مشورت با سایر ارگانهای ذیربط تنفیذ قانون.
 • —نظارت از روند کمپاین های تخریب کشت کوکنار، ضبط و حریق مواد مخدر، محاکمه و مجازات مجرمین قاچاق مواد مخدر.
 • —جمع آوری گزارشات از اجراات ادارات ذیربط تنفیذ قانون در عرصه تخریب مزارع کوکنار، ضبط و حریق مواد مخدر، دستگیری و محاکمه قاچاقبران مواد مخدر.
 • —تحقیق و ارزیابی از چگونگی تطبیق شاخص های تعیین شده به ارتباط اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در عرصه تنفیذ قانون و اتخاذ تدابیر لازم در جهت بهبود مؤثریت فعالیت های آینده.
 • —تجزیه و تحلیل آمار و ارقام جمع آوری شده به ارتباط ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران و درج آنها در بانک معلوماتی ریاست.
 • —نظارت از وضعیت محبوسین جرایم قاچاق مواد مخدر و جمع آوری آمار و ارقام آنها و درج آن در بانک معلوماتی ریاست.
 • —طرح، تسوید و طی مراحل اسناد تقنینی مورد نیاز در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر ( قانون، مقرره، طرزالعمل ها و لوایح).
 • —مرور و بررسی مطابقت مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح و موافقت نامه های که در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر تسوید یا به امضا می رسند با قانون مبارزه علیه مواد مخدر و سایر قوانین نافذه ملی و کنوانسیون های بین المللی ذیربط.
 • ارایه مشوره های حقوقی و مسلکی به ارتباط موافقت نامه های که میان دولت افغانستان و کشورهای خارجی در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر به عقد می رسند از حیث مطابقت و عدم مطابقت آنها با اسناد تقنینی نافذه.
 • —پیگیری تطبیق سفارشات میکانیزم های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل به ارتباط مبارزه با جرایم مواد مخدر، در داخل وزارت.

فشرده ی کار کرد های کلیدی در عرصه تنفیذ قانون

الف ـ در سطح ریاست هماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون:

 • تسوید و تصویب قانون مبارزه علیه مواد مخدر منتشره جریده رسمی (875) مورخ 15/11/1384 در داخل 8 فصل و 58 ماده.
 • طرح و تدوین پالیسی تنفیذ قانون و پالیسی اصلاحات عدلی و قضائی در سال (1384).
 • مساعد ساختن زمینه ایجاد سارنوالی و محاکم  اختصاصی مبارزه با مواد مخدر در مرکز با همکاری اداره لوی حارنوالی و ستره محکمه به کمک جامعه جهانی.
 • ایجادکمیته فرعی کابینه درمورد مبارزه علیه موادمخدر،
 • ایجادکمیته تنظیم موادمخدر(کمیته بین الوزارتی ) درسال (1386).
 • ایجادکمیسیون جرایم ومجازات درسال (1386).
 • بازنگری قانون مبارزه علیه مواد مخدر منتشره جریده رسمی (875) مورخ 15/11/1384 و تهیه مسوده جدیدقانون مبارزه علیه مسکرات، موادمخدر منتشره جریده رسمی (1025) مورخ 24/4/1389 و تصویب آن از طریق پارلمان در داخل پنج فصل و 67 ماده.
 • طرح و تسوید مقرره تنظیم اجراات و فعالیتهای وزارت مبارزه علیه موادمخدر و ارسال آن به وزارت عدلیه.
 • طرح و تسوید مقرره اعطای جواز و اجازه نامه فعالیت های مرتبط به مواد مخدر تنظیم شده تحت کنترول و ارسال آن به وزارت عدلیه.
 • تسوید و تصویب پالیسی جدید تنفیذ قانون و تهیه پلان تطبیقی آن برای 5 سال )1391 الی 1395).
 • کار بالای کنوانسیون 1961 ، طی مراحل و تصویب آن توسط پارلمان.
 • مرور توافقنامه ها و تفاهمنامه های ( دو جانبه و سه جانبه)  که به ارتباط مبارزه با مواد مخدر با کشور های ایران،پاکستان، تاجکستان، قزاقستان و فدراتیف روسیه منعقد گردیده است و بررسی مطابقت آنها با قوانین نافذه و ارایه نظر و مشوره در زمینه.
 • بازنگری قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر منتشره جریده رسمی ( 1025) مورخ 24/4/1389 و تهیه طرح جدید قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و ارسال آن به وزارت عدلیه غرض طی مراحل.

ب ـ در سطح ادارات تنفیذ قانون:

از سال (1384 الی 1393) جمعا به تعداد (13345) عملیات از سوی ارگانهای تنفیذ قانون در روشنایی قانون و پالیسی تنفیذ قانون انجام یافته است که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:

—مجموعا به تعداد 12 تن از قاچاقبران بزرگ مرتبط به مافیای بین المللی مواد مخدر دستگیر شده اند.

—مجموعا به مقدار(733.141) تن موادمخدر، (833.536) تن چرس و(769.312) تن مواد کیمیاوی ضبط گردیده اند.

—مجموعا به تعداد (18495) نفر به ارتباط جرایم قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند.

—مجموعا به تعداد (3061) عراده وسایط نقیله مختلف النوع و به تعداد(3102) میل اسلحه مختلف النوع ضبط و مصادره شده اند.

—مجموعا به تعداد (556) لابراتوار پروسس و تولید مواد مخدر نیز تخریب گردیده است.