کاهش تقاضا

تاریخچه ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر:

مبارزه علیه مواد مخدر پس ازسرنگونی رژیم طالبان در صدر فعالیت های دولت قرار داشته است . موافقتنامه بن منعقده 14 قوس 1380 از اداره موقت افغانستان ولویه جرگه خواست تا با  جامعه جهانی درامر مبارزه  علیه مواد مخدر وجرایم سازمان یافته همکاری نماید که بدین مقصد اولین متن استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر که کاهش تقاضا به مواد مخدر یکی ازمقاصد اصلی این استراتیژی محسوب میگردید درسال 1382 ترتیب یافت . به تعقیب انتخابات ریاست جمهوری 1383 وپارلمانی 1384، وزارت مبارزه علیه مواد مخدر درچوکات حکومت تاسیس گردیده که ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر با تشکیلات کار آگاهان ورزیده این مسلک ایجاد و وظایف خویش را در امر مبارزه علیه مواد مخدر مطابق قانون اساسی وقانون مبارزه علیه مواد مخدر وکنترول مسکرات به پیش برده است. اکنون تشکیلات ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر در34 ولایت کشور دارای یک نفر مدیر کاهش تقاضا به مواد مخدر بوده که وظایف خویش را مطابق پالیسی ملی کاهش تقا ضا به مواد مخدر در سرتاسر کشور به پیش میبرند.

وظایف و مسولیت های ریاست کاهش تقاضا به مواد  مخدر:

این ریاست به منظور پیشبرد بهتر احکام مندرج فقره های (8،9 و10) ماده شصت وپنجم قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر وکنترول آن ایجاد گردیده و وظایف ذیل را انجام میدهد:

  • ایجاد مراکز معالجوی (کاهش تقاضا) وبازتوانی اشخاص معتاد به مواد مخدر درهمکاری با  وزارت صحت عامه:

فعالیت های اجرا شده در زمینه:  در این راستا ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه علیه موادممخدر باهمکاری دیپارتمنت کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، وزارت محترم کار و امور اجتماعی، اداره بین المللی امورات تنفیذ قانون مواد مخدر، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا(INL)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC) وسایرتمویل کننده گان بین المللی درحدود 101 مرکز عرضه خدمات برای معتادین را درسرتاسر کشوربا درنظرداشت جنسیت وسن (مرد وزن) ، اطفال ونوجوانان ایجاد نموده وخدمات قبل از تداوی ، تداوی، بعد ازتداوی ،خدمات باز توانایی،  خدمات کاهش اضراربا خدمات خوابگاه ، خدمات درسطح جامعه ودر سطح قریه را عرضه میدارد.

  • نظارت، بررسی وارزیابی از فعالیت های مراکز کاهش تقاضا به مواد مخدر، عرضه خدمات معالجه وی وباز توانایی معتادین .

فعالیت های اجرا شده در زمینه: دراین راستا ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر          در حدود 94 نظارتی  دوامدار ومنظم را بشمول نظارت های مشترک با مسولین ادارات ذیربط مطابق پلان  انجام داده اند و گزارشات انرا که انعکاس دهنده حقایق موجود و عینی آنها بوده  بصورت منظم ترتیب نموده وبه مقامات مسول با پیشنهادات مشخص وراه های حل برای این معضله صحی ،اجتماعی واقتصادی ارایه گردیده است .

  • طرح برنامه ها به منظوربلند بردن ظرفیت مراکز تداوی معتادین درافغانستان.

فعالیت های اجرا شده در زمینه: دراین راستا ریاست کاهش تقاضابه مواد مخدر پلانهای قصیروطویل المدت خویش را ترتیب نموده که مطابق به پلان های قصیر المدت درحدود 21 تعمیربرای مراکز تداوی معتادین مواد مخدر را به کمک مالی دفتر تقدیر از اجرات خوب وزارت مبارزه علیه مواد مخدر(GPI) در یک ولایت (جوزجان) ایجاد کرده، در شش ولایات (دایکندی ،کاپیسا ،بامیان، خوست ،پنجشیر وهلمند) در مرحله ساخت قرار داشته ودر چهارده ولایات ( سمنگان ، ننگرهار ،غزنی، لوگر، میدان ودرگ، هرات ،نیمروز، سرپل، فاریاب،  بادغیس ،کندز، بدخشان، بلخ وارزگان) در مراحل مختلف تدارکات و پلان قرار داده است.

  • ارایه مشوره های مسلکی به تمام نهادهای همکار تداوی معتادین درافغانستان.

فعالیت های اجرا شده در زمینه: در این راستا ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در تمامی کنفرانس ها ، ورکشاپ ها و مجالس نهاد های همکار در امر تداوی معتادین مواد مخدر اشتراک نموده و مشوره های مفید و ارزش مند را که مطابق به پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر بوده است ارایه نموده که میتوان از جمله اشتراک در سمپوزیم / ورکشاپ در مورد مداخلات فارمکولوژیک برای تداوی معتادین مواد مخدر  از جانب دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC)  و اشتراک در جلسه شرکای کاری دفتر کولمبو پلان که در این اواخر دایر گردیده بودند یاد آوری نمود.

  • اتخاذ تدابیر لازم به منظورتدارک منابع برای مراکز تداوی معتادین درافغانستان.

فعالیت های اجرا شده در زمینه: ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت مبارزه علیه مواد مطابق پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر مسولیت خود میداند تا تدابیر لازمی را به منظور تدارک منابع مختلف برای مراکز تداوی معتادین در سر تا سر کشور اتخاذ نماید که بدین منظور در سال 1391 برای ایجاد 21 مرکز تداوی و دو کامپلکس تداوی بودیجه لازمی را از دفتر محترم تقدیر از اجراآت خوب یا GPI به کمک ایالات متحده امریکا(INL) دریافت نموده است . اینک تعدادی از پروزه های متذکره در جریان مرحله ساخت وساز قرار داشته و تعدادی از این پروژه ها در مرحله تدارکاتی قرار دارند.

  • طرح پالیسی ها به منظورتطبیق بهتر پلان های تدابیر جهت کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی وبازتوانایی معتادین.

فعالیت های اجرا شده در زمینه: به اساس قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر و کنترول آن یکی از مسولیت های عمده ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر طرح و تدوین پالیسی ها به منظور تطبیق بهتر پلان های تدابیری جهت کاهش تقاضا به مواد مخدر، تداوی و باز توانایی معتادین میباشد. که به اساس این مسولیت ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر در روشنایی ستراتیژی ملی کنترول مواد  مخدر در سال 1391 اولین پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر را به کمک و همکاری تیم متخصص و تخنیکی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه و وزارت محترم کار و امور اجتماعی ترتیب و تکمیل نمود که از جانب وزرای محترم وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه و وزارت کارو امور اجتماعی و شهدا و معلولین رسمآ امضا گردید. این سند به کمیسیون عالی مبارزه علیه مسکرات و مخدرات ارایه گردیده و مورد تایید قرار گرفته است. در این پالیسی  دیدگاه این پالیسی با چهار هدف اساسی با یک تعداد فعالیت های متفرقه در پنج فصل به صورت مشرح تحت بحث قرار گرفته است که میتوان آنرا در بحش پالیسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سایت انترنتی دریافت نمود.

خلاصه پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدرعبارتند از:

دیدگاه این پالیسی انكشاف جامعه  فارغ از پيامد های منفی استعمال سو مواد مخدر برای همه مردم افغانستان است.

ماموريت اين پاليسي در مورد جلوگيری از اعتياد، گسترش خدمات معالجوی برای تداوی و بازتوانایی اجتماعی معتادين است.

اهداف كلی اين پاليسی در فصل های مختلف تشريح گرديده:

فصل اول: جلوگیری از استعمال مواد مخدر از طریق راه اندازی برنامه های وقايوی

فصل دوم: توسعه، بلند بردن کیفیت و سطح پوشش خدمات تداوی معتادین مواد مخدر و مراقبت های دوامدار

فصل سوم: کاهش پیامد های ناگوار اجتماعی، صحی و اقتصادی استفاده کنندگان مواد مخدر و شامل نمودن آنها در برنامه های تداوی

فصل چهارم: تهیه کمک و عرضه خدمات عاجل در حالات اضطراری و بحرانی:

فصل پنجم: فعاليت های متقرقه:

در این سند علاوه بر فصل های متذكره یکتعداد فعالیت های متفرقه که جز وظایف عمده کاهش تقاضا به مواد مخدر میباشد نیز گنجانیده شده است. كه این فعالیت ها عبارت از هماهنگی، همكاری های منطقوی و بين المللی، تصميم گيری مبنی بر شواهد، مديريت سيستم معلوماتی، نظارت و ارزيابی، ارتقای ظرفيت ها، گزارش دهی، آموزش های فنی و حرفوی، راه اندازی سروی ها و تحقيقات، مشمولیت سكتور خصوصی و تداوم و پايداری ميباشند و مورد تاكيد خاص اين سند قرار گرفته است.

   اکنون که در جریان فصل اخیر سال 1391 قرار داریم ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر پلان پنج ساله تطبیقی پالیسی ملی کاهش تقاضا به مواد مخدر را با همکاری سه ارگان   طرح و ترتیب نموده و در قسمت تطبیق عملی فعالیتها مورد استفاده قرار دارد که دست آورد های عمده آن در سطح ملی عبارت اند از:

  بلند رفتن ظرفیت تداوی معتادین مواد مخدر از 2،8 فیصد (10000 تن معتاد) در شروع سال 1391 در نزد معتادین تریاک وهیرویین به 5،8 فیصد ( در حدود 20758 تن ) در نزد معتادین تریاک وهیرویین در جریان سال 1391 صورت گرفته است و همچنان میتوان از ایجاد و فعالیت حدود 100 مرکز عرضه خدمات برای معتادین در سرتاسر کشور با بهتر شدن خدمات شان برای معتادین نیز یاد آوری نمود.

وضیعت معتادین مواد مخدر در افغانستان و جهان

فعالیت ها ، دست آورده ها و پلان  های آینده ریاست کاهش تقاضا