اطلاعات و ارتباط عامه

نگاهی به عمل‌کرد‌های اساسی ریاست آگاهی عامه:

ریاست اطلاعات وارتباطات عامه (آگاهی‌عامه) به‌منظور تغیر افکار مردم و تغیر سلوک در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر از طریق کمپاین های "جلوگیری از کشت کوکنار"، تجلیل محافل از روز‌های ملی وبین المللی، کنفرانس‌های مطبوعاتی واعلامیه‌های مطبوعاتی وهمچنان نشر پیام‌های "اضرار مواد مخدر"، طور چاپی وتصویری ونشر آگهی‌های  رادیوئی و تلویزیونی که مردم ودهاقین را از اضرار مواد مخدر آگاهی و باز بدارد.

 ارتباطات کاری  ریاست اطلاعات وآگاهی عامه  با وزارت‌های سکتوری :

 (وزارت امور داخله، صحت عامه، امور زنان، کار و امور اجتماعی، معارف، دفاع ملی، احیا و انکشاف دهات، زراعت و مالداری امور سرحدات و حج و اوقاف) نیز در امر مبارزه علیه مواد مخدر و همچنان با موسسات بين المللي، نهاد های غیر دولتی یا  ا‌ن‌جی‌‌او‌ها ( UNODC,ISAF ,Sayara ,UK, (INL سفارت هاي ايالات متحده امريكا و انگلستان همکاری  دارند.

ریاست اطلاعات و ارتباطت عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1392 در بخش های ذیل فعالیت می‌نماید .

  • کار اساسی و ریاست  اطلاعات و ارتباطات عامه را هماناً کمپاین جلوگیری از کشت کوکنار تشکیل می‌دهد که شامل آگاهی دهی مردم و دهاقین، نشر پیام‌ها، برگزاری محافل در ولایات، برگزاری میز های گرد، نشر آگهی‌های رادیویی و تلویزویونی، برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی درسطح مرکز و ولایات. البته این فعالیت‌ها زیر نظر ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه به همکاری مالی بخش INL سفارت ایالات  متحده امریکا و "دفتر سیاره"  (ریاست اطلاعات وارتباطات عامه) در مرکز وولایات راه  اندازی می‌شود.
  • بخش وب‌سایت  که تمام فعالیت‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را  از طریق ریاست تخیکی جمع‌آوری وجهت آگاهی مردم و نهاد‌های ذیربط در وب‌سایت، ترتیب وتنظیم می نماید .
  • برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی به مناسبت های مختلف برای مقام‌ها ورهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
  • بخش ترتیب  وتنظیم تبلیغات چاپی  از قبیل مجله‌ی مخدارت، بروشور،  به‌مناسبت‌های مختلف.
  • ریاست اطلاعات وارتباطات عامه سعی وتلاش دارد تا دربخش آگاهی دهی دهاقین ومردم عام  با برنامه‌ی موثر ومفید جلوگیری از کشت واعتیاد در کشور شود.
  • نظارت از پیام‌های رادیوئی وتلویزیونی درمرکز وولایات.

برگزاری "ورکشاپ‌ها" وسییمینار ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان آگاهی عامه.