اطلاعات و ارتباط عامه

نگاهی به عمل‌کرد‌های اساسی ریاست آگاهی عامه:

ریاست اطلاعات وارتباطات‌عامه (آگاهی‌عامه) به‌منظور تغییر افکار مردم و تغییر سلوک در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر از طریق کمپاین‌های "جلوگیری از کشت کوکنار"، تجلیل محافل از روز‌های ملی و بین المللی، کنفرانس‌های مطبوعاتی و اعلامیه‌های مطبوعاتی و همچنان نشر پیام‌های "اضرار مواد مخدر"، طور چاپی و تصویری و نشر آگهی‌های  رادیوئی و تلویزیونی که مردم و دهاقین را از اضرار مواد مخدر آگاهی و باز بدارد.

 ارتباطات کاری ریاست اطلاعات و آگاهی‌عامه  با وزارت‌های سکتوری :

 (وزارت امور داخله، صحت‌عامه، امور زنان، کار و امور اجتماعی، معارف، دفاع ملی، احیا و انکشاف دهات، زراعت و مالداری امور سرحدات و حج و اوقاف) نیز در امر مبارزه علیه مواد مخدر و همچنان با موسسات بين المللي، نهاد های غیر دولتی یا  ا‌ن‌جی‌‌او‌ها ( UNODC,ISAF ,Sayara ,UK, (INL سفارت هاي ايالات متحده امريكا و انگلستان همکاری  دارند.

ریاست اطلاعات و ارتباطت عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1392 در بخش های ذیل فعالیت می‌نماید .

  • کار اساسی و ریاست  اطلاعات و ارتباطات عامه را هماناً کمپاین جلوگیری از کشت کوکنار تشکیل می‌دهد که شامل آگاهی دهی مردم و دهاقین، نشر پیام‌ها، برگزاری محافل در ولایات، برگزاری میزهای گرد، نشر آگهی‌های رادیویی و تلویزویونی، برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی درسطح مرکز و ولایات. البته این فعالیت‌ها زیر نظر ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه به همکاری مالی بخش INL سفارت ایالات  متحده امریکا و "دفتر سیاره"  (ریاست اطلاعات وارتباطات عامه) در مرکز و ولایات راه  اندازی می‌شود.
  • بخش وب‌سایت  که تمام فعالیت‌های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را  از طریق ریاست تخنیکی جمع‌آوری وجهت آگاهی مردم و نهاد‌های ذیربط در وب‌سایت، ترتیب وتنظیم می نماید .
  • برگزاری کنفرانس‌های مطبوعاتی به مناسبت های مختلف برای مقام‌ها ورهبری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
  • بخش ترتیب  و تنظیم تبلیغات چاپی  از قبیل مجله‌ی مخدارت، بروشور،  به‌مناسبت‌های مختلف.
  • ریاست اطلاعات و ارتباطات‌عامه سعی و تلاش دارد تا دربخش آگاهی‌دهی دهاقین و مردم عام  با برنامه‌ی موثر ومفید جلوگیری از کشت و اعتیاد در کشور شود.
  • نظارت از پیام‌های رادیوئی وتلویزیونی درمرکز وولایات.

برگزاری "ورکشاپ‌ها" و سییمینار ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان آگاهی عامه.