ارتباط و هماهنگی ولایات

ریاست ارتباط و امور ولایات  در زمان تشکیل ریاست عمومی مبارزه علیه مواد مخدر در سال 1383 به حیث یک مدیریت عمومی در پنج زون فعالیت داشت، در سال 1384 ریاست عمومی مبارزه علیه مواد مخدر به عنوان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با تشکیل دو معینیت، دو ریاست عمومی و نه ( 9) ریاست منشعب از ریاست های عمومی بوجود آمد، ریاست ارتباط و امور ولایات با  حفظ مدیریت ارتباطی زونهای مرکز، شرق، غرب، شمال و جنوب نمایندگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را در و 14 واحد دومی  تحت نام ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر به فعالیت خود ادامه داد، در سال 1388 یک زون از تشکیل ریاست ارتباط و امور ولایات حذف شد، تا اینکه در سال 1389 تعداد نمایندگی های وزارت در ولایات از 14 ریاست به 18 ریاست افزوده شد در سال 1390 تعداد ریاست از 18 ریاست به 24 ریاست بالا رفت و دو آمریت در تشکیل ریاست ارتباط و امور ولایات افزوده شد و تعداد ریاستها در سال 1391 به 34 ولایت توسعه داده شد.

 اولین رئیس در رأس ریاست ارتباط و امور ولایات محترم گل محمد صدیقی، از سال 1384 الی سال 1386 ایفای وظیفه نمود، دومین رئیس محترم انجنیر عبدالغوث رسولزی از سال 1386 الی سال 1388 اجرای وظیفه کرد، سومین رئیس محترم انجنیر عبدالوهاب نسیمی از سال 1388 الی ایفای وظیفه نمود، چهارمین رئیس محترم محمد همایون فیض زاد از سال 1388 الی سال 1389 الی سال 1390 بحیث سرپرست در سال 1390 از طریق UNSP در پست ریاست ارتباط و امور ولایات رسماً استخدام گردیده است.

دستاوردهای ریاست ارتباط و امور ولایات از سال 1387 – 1391 قرار آتی میباشند:

 • صفر ساختن ولایات از کشت کوکنار در سال 1390 از جمله کندز، تخار، بلخ، جوزجان، لوگر، پنجشیر، پروان، وردک، غزنی، سرپل، سمنگان، غور، خوست، پکتیا و نورستان.
 • در خواست ATVs یا موتور سایکلهای تخریب مزارع کوکنار از کمکهای امریکا، از طریق وزارت امور داخله انتقال و توزیع آنها به ولایات ارزگان، زابل، کندهار، بدخشان ، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، بادغیس، فراه، کاپیسا، نمیروز، فاریاب.
 • توسعه ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر از 14 واحد دومی به 34 واحد دومی در تمام افغانستان.
 • تکمیل اعمار تعمییر برای 5 ریاست مبارزه علیه مواد مخدر و تثبیت مقاومت زمین و خاک محل اعمار دفاتر ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر ولایات پروان، کندز، تخار و سرپل به کمک انجنیران GPI در سال 1391.
 • ارتقای ظرفیت 14 ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر واحدهای دومی در سال های 1386، 1387 و 1388 و اعزام رؤسای مبارزه علیه مواد مخدر ولایات هلمند، کندهار و بلخ  جهت فراگیری مهارت های مسلکی در مبارزه علیه مواد مخدر به کشور چین در سال 1391.
 • استخدام مشاورین در ولایات جهت ظرفیت سازی در واحدهای دومی و اخذ گزارش از آنها توسط سرمشاور تمام مشاورین مبارزه علیه مواد مخدر ولایات.
 • طرح و تسوید میکانیزم همکاری و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با ارگانهای ذیدخل تنفیذ قانون مبارزه علیه مخدر، در سال 1390 و طرح و تسوید طرزالعمل امحای کشت کوکنار در سال 1391.
 • تجهیز دفاتر 28 ریاست مبارزه علیه مواد مخدر با موتر ، موتور سایکل و سایر لوازم کاری دفتر به کمک مالی UNODC و INL.
 • طرح و تکمیل پروپوزلهای پروگرام فود زون برای ولایات کندهار، فراه، ارزگان و ننگرهار.
 • طرح و تکمیل پروپوزلهای اعمار دفاتر ولایتی و کلنیکهای تداوی معتادین و دفاع آن در کمیسیون بودجه وزارت مالیه که در نتیجه منظور گردیده است.
 • ارتقای ظرفیت مدیران آگاهی عامه و معیشت بدیل 28 ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر ولایات در سال1389 به کمک مالی دفتر کولمبوپلان.
 • طرح و ترتیب پلان عمومی تخریب مزارع کشت کوکنار در افغانستان و اخذ امضای مقامات ارشد وزارتها و ادارات ذیربط.
 • تدارک و ترتیب بودجه کنفرانسهای امحای کشت کوکنار و تدویر کنفرانس های والیان به منظور تخریب مزارع کشت کوکنار در طی سالهای 1389، 1390 و 1391، و همچنان توزیع تقدیرنامه ها به کسانیکه در سال 1391 در امر مبارزه علیه مواد مواد مخدر از خود شایستگی و فداکاری نشان داده اند.
 • تجلیل از از 29 جون روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر همه ساله در سطح و ولایات.
 • اجرای نقش همکاری در تدویر کنفرانس های منطقه ای و چند جانبه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، جانب افغانستان با کشورهای همسایه ایران، پاکستان، تاجکستان و فیدراتیف روسیه، در کابل.
 • دریافت و ارسال گزارشهای ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایات به ادارات ذیربط در داخل وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و تحلیل روند و ضعیت مبارزه علیه مواد مخدر طبق گزارشهای دریافتی بصورت خاص یا عام.

پالیسی ریاست ارتباط و امور ولایات:

ریاست ارتباط و امور ولایات طبق قانون مبارزه علیه مواد مسکرات و مواد مخدر، استراتیژی انکشاف ملی، استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و ایجاب حدود فعالیتهای قانونی در مبارزه علیه مواد مخدر جهت تطبیق و اجرای پلان استراتیژیک و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ولایات؛ به ایجاد و توسعه نمایندگیهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر اقدام نموده از چگونگی تمام فعالیتهای پیلرهای مبارزه علیه مواد مخدر در ولایات، با تدویر جلسات و کنفرانسها، برقراری تماسهای متداوم، اعطای برنامه ها، صدور لوایح، دساتیر و طرزالعملها تمام واحدهای دومی را رهنمایی و مکلف به انجام فعالیتها نموده با اخذ گزارش از آنها؛ از کیفیت روند مبارزه علیه مواد مخدر نظارت بعمل میآورد.

در رابطه ریاست ارتباط و امور ولایات در 34 ولایت کشور، ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر را تأسیس نموده از طریق آنها استراتیژی، پالیسیها، پلانها و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در ولایات رسانده شده، در موارد لازم تطبیق، اجرا  از کیفیت، مؤثریت و مثمریت آن نظارت صورت میگیرد، ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر دارای یک رئیس هفت مدیر میباشد که دربر گیرنده تمام فعالیتهای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در سطح کشور میگردد، مدیریتها تحت ریاست یک رئیس پلانهای کاری و فعالیتهای رسمی خویش تنظیم مینمایند، مدیریتهای مبارزه علیه مواد مخدر عبارت اند از مدیت مالی و اداری، مدیریت آگاهی عامه، مدیریت تنفیذ قانون، مدیریت معیشت بدیل، مدیر کاهش تقاضا به مواد مخدر و مدیر سروی نظارت و ارزیابی.

ریاست ارتباط و امور ولایات طبق پالیسی و لوایح وظیفوی براساس اهمیت اجرایی آن طور ذیل الویت بندی مینماید:

الف:  محو سرتاسری و کاهش متداوم مزارع کوکنار با در نظر داشت پالیسی مبارزه علیه مواد مخدر و هدف قرار دادن دهاقین و قاچاقبران متخلف خورد و بزرگ.

ب: عطف توجه و نظارت توسط واحدهای دومی در ولایات با ارتباط و هماهنگی با ادارات ذیربط و اقدامات مرتبط آنها در مبارزه علیه مواد مخدر.

ج: ایفای نقش در اجرا و هماهنگ نمودن برنامه های کمپاین آگاهی عامه توسط ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر بطور جدی و متداوم.

د: نظارت بر چگونگی روند مبارزه علیه مواد مخدر، تطبیق قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر، پلان استراتیژیک و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با اخذ گزارشهای مداوم و مقطعی( هفته وار، ماه وار، ربع وار، شش ماهه، نه ماهه و سالانه).

مکلفیتها و مسؤولیتهای ریاست ارتباط و امور ولایات قرار ذیل میباشد:

- تأمین ارتباط متداوم با ریاستهای مبارزه علیه مواد مخدر جهت اخذ گزارش های فعالیت های انجام شده، رهنمایی آنها در مورد مشکلات موجود در عرصه امور رسمی قلمرو صلاحیتهای وظیفوی از طریق هدایات حضوری، کتبی، تیلفونی و انترنیتی.

- تدارک و انتقال پول تخریب مزارع کوکنار به ولایات تحت هدف تخریب کوکنار.

- بلند بردن سطح تخریب مزارع کوکنار طبق پلان منظور شده و 5000 هکتار در سال بر اساس پالیسی کاهش متداوم کشت کوکنار.

- تأمین ارتباط با دونر ها و مراجع ذیربط داخلی و بین المللی جهت حل مشکلات و چالشهای فرا راه مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز و ولایات.

- اشتراک در جلسات اداری و سایر نشستهای که مقام وزارت با سفرا و دونرهای خارجی دارد.

 •  تدارک و ترتیب بودجه کنفرانسهای امحای کشت کوکنار، تدویر کنفرانس های والیان به منظور تخریب مزارع کشت کوکنار در سال 1392 و سالهای بعدی.
 •  ظرفیت و انکشاف ریاست های مبارزه علیه مواد مخدر 34 واحد دومی با دانش مسلکی و تجهیزات عصری لوازم کاری در مبارزه علیه مواد مخدر.
 •  طرح و توسعه پروگرام های انکشافی و بدیل معیشت( مانند Food Zone) در مناطقی که دهاقین از کشت کوکنار انصراف می ورزند تا در زمینه اشتغالزایی و بهبود وضع اقتصادی بوجود آید.
 •  نظارت بر چگونگی روند مبارزه علیه مواد مخدر، تطبیق قانون مبارزه علیه مواد مخدر مسکرات و کنترول آن، استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر، پلان استراتیژیک و برنامه های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از طریق صدور دساتیر، طرزالعمل ها، اخذ گزارشها، انجام سفرهای ولایتی، تدویر جلسات و کنفرانس های متنوع.