همکاری‌های منطقوی و بین المللی

از آنجایکه مواد مخدر مانند تروریزم یک تهدید کلی و عمومی در سطح جهان و منطقه بوده و تمام کشور ها ملزم به مبارزه با این پدیده میباشد. مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح جهان مطرح بوده و نمیتوان این امر را در مرز های دورنی یک کشور یا یک منطقه خاص محدود کرد. بنابر این مبارزه با این پدیده مستلزم همکاری ها و هماهنگی ها میان کشور ها, خصوصاً کشور های همسایه میباشد.

هر چند تولید و زرع تریاک ممکن است در منطقه خاص صورت بگیرد, همانگونه که افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این مواد معرفی میباشد, اما قاچاق این مواد در مرز های کشور ها بوده و بازار های غیر قانونی آن در نظام های بازار و تجارت جهان به صورت پنهان و نا مرئی وجود داشته و تهدیدات آن نیز متوجه تمامی بشریت میباشد. بنابر این مبارزه با این پدیده عزم قاطع تمامی کشور ها را طلبیده و نیاز است که کشور ها به صورت مشترک و هماهنگ در این مورد همکاری و همیار باشند.

افغانستان به سهم خویش مبارزۀ فعالی را در امر مبارزه علیه مواد مخدر انجام داده تا جایکه جهت از بین بردن این پدیده شوم , دولت افغانستان وزارت مبارزه علیه مواد مخدر را در سال 2005 میلادی تاسیس نمود, این وزارت که قبل از آن به حیث ریاست مبارزه علیه مواد مخدر بود و رد سال 2002 میلادی تحت شورای امنیت ملی تاسیس و در ماه جون 2003 به صورت کلی فعال شد. هدف وزارت مبارزه علیه مواد مخدر هماهنگ سازی تمام فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر و برنامه های دولت افغانستان با وزارت های دیگر, ادارات مستقل و بقیه موسسات ذیربط ملی و بین المللی میباشد.

این وزارت بدلیل ماهیت فراگیر غیر قانونی مواد مخدر در داخل و خارج از سرحدات افغانستان, تلاش دارد تا سطح همکاری و هماهنگی با همسایگان خود – دول پاکستان , ایران و آسیای میانه را بهبود بخشد. کوشش های جهت بهبود و تقویت تبادله معلومات و انکشاف روابط نزدیکتر کاری با همسایگان به ارتباط تاسیسات کنترول مرزی و انفاذ قانون در سرحدات صورت گرفته است و ادامه دارد؛ همکاری قضایی بعد دیگری است که نیازمند تقویت در روابط دو جانبه و چندین جانبه است. تقویت همکاری ها همچنان به اختلال در انتقال مواد مخدر و مواد لابراتواری از سرحدات افغانستان منتهی خواهد شد. بناءً ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی که قبلاً به حیث آمریت همکاری های منطقوی و بین المللی در چارچوب تشکیلات ریاست عمومی پالیسی و هماهنگی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر فعالیت مینمود در تشکیل سال 1390 به ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی ارتقاء نموده و به منظور تامین روابط با کشور های منطقه و جهان, تسهیل فعالیت های دوجانبه و چندین جانبه و بالاخره به منظور ایجاد هماهنگی میان ارگان های ذیربط داخلی , منطقوی و بالاخره بین المللی به فعالیت های خویش ادامه میدهد. این ریاست در هماهنگی با ریاست های دیگر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و در مطابقت با هدایات مقام محترم رهبری وزارت توانسته است که در اثر فعالیت های خویش افغانستان را به حیث عضو فعال در نشست ها و گردهمایی های دفتر مواد مخدر و جرایم ملل متحد (UNODC) مانند جلسات کمیته تخنیکی بین الحکومتی و جلسات مقامات ارشد انفاذ قانون و همچنان سایر جلسات و کنفرانس های بین المللی مانند Paris pact Initiative, CND, INCB, Istanbul Process etc. تبارز دهد.

هدف ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی :

تسهیل گفتگو و تبادل اطلاعات در سطوح مختلف , منطقه یی و بین المللی و نیز توسعه کنوانسیون های بین المللی, استاندارها و عملکردها و امضا تفاهمنامه ها, توافقنامه ها و اعلامیه های مشترک و دایر نمودن کنفرانس های چندین جانبه از برنامه های ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی است. این اهداف در هر کدام از زمینه های کاری مشخص شده اند: معیشت بدیل, کاهش تقاضا, نتفیذ قانون, کنترول مرزها و قاچاق مواد مخدر و پریکرسرها میباشد.

وظایف و مسئولیت های ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی :

این ریاست به اساس فقره (12) ماده شصت وپنجم قانون مبارزه علیه مواد مسکرات ومواد مخدر وکنترول ان ایجاد گردیده است. وظایف ذیل را انجام میدهد:

  • جلب توجه سازمان های غیر حکومتی داخلی وخارجی وسازمان های بین المللی جهت مساعدت به زارعین و تجهیز وتوسعۀ شفاخانه ها ومراکز بازتوانی معتادین موادمخدر.
  • فراهم نمودن زمینه برای عقد موافقتنامه های همکاری با دولت های خارجی وسازمان های بین المللی در مورد کشف، تحقیق، محاکمه واسترداد مظنونین جرایم قاچاق مواد مخدر طبق احکام قانون و به همکاری وزارت محترم امور خارجه.
  • فراهم نمودن زمنیه جهت عقد موافقتامۀ همکاری با دولت های خارجی وسازمان های بین المللی در مورد مساعدت های تخنیکی ومالی به مقصد جلوگیری از زرع خشخاش, بنگ وکوکا و مبارزه با قاچاق مسکرات ومواد مخدر در کشور در هماهنگی و همکاری با وزارت امور خارجه .
  • همکاری با سازمان ملل متحد وسایرمراجع خارجی ذیربط غرض جلوگیری از تولید وسایل, تجهیزات وماشین آلات مورد استعمال در تولید وپروسس مواد مخدر وادویه های روانی در هماهنگی با وزارت امور خارجه .
  • ارایه راپور سالانه مبارزه علیه موادمخدر به سر منشی ملل متحد در باره تطبیق معاهدات بین المللی از طریق وزارت محترم امور خارجه .
  • تبادل معلومات به ارتباط مبارزه علیه جرایم مواد مخدر با دول خارجی و موسسات بین المللی.
  • معرفی مامورین روابط موادمخدر(DLO ) به کشور های همسایه، منطقه وسایر کشورهای ذیعلاقه به مشوره با مشوره و در هماهنگی و همکاری با وزارت امور خارجه .
  • همکاری لازم با وزارت امور خارجه  درمورد تد ویرکنفرانس های منطقوی وبین المللی درکشور به ار تباط مبارزه علیه مواد مخدر .

دستاورد های این ریاست :

هر چند که ریاست همکاری های منطقوی و بین المللی نظر به تاسیس این ریاست یک ریاست جوان و تازه تشکیل میباشد اما در مدت کوتاه توانست فعالیت های زیادی را انجام دهد و دستاورد های خوبی را در این مدت داشته است. که میتوان از جمله دستاورد های بزرگ این ریاست تدویر کنفرانس چهار جانبه کابل, کنفرانس سه جانبه کابل, همکاری های همه جانبه در تدویر کنفرانس منطقوی, تدویر جلسات گروپ های کاری پیرامون طرح و تدوین پالیسی پنچ سالۀ این ریاست, اشتراک فعال در مجالس و کنفرانس های بین المللی در کشور های مختلف جهان و ارائه دیدگاه ها و نظریات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در این مجالس و کنفرانس ها.

1. دستاورد های  ریاست همکاری های منطقوی وبین المللی