سروی

از آنجائيكه مبارزه با مواد مخدر یک اولویت چند بعدی بوده و مقابله با تهدیدی که صنعت مواد مخدربرای امنیت ملی، منطقه ئی و بین المللی و نیز برای انکشاف کشور ، حکومت ورفاه افغانها پدید ميآورد مبارزه با اين پديده شوم  یکی از جمله اولویت های حکومت و جامعه بین المللی را تشکیل ميدهد اين رياست از بدوتاسيس وزارت مبارزه عليه مواد مخدر در چوكات اين وزارت تحت نام " ستون محو" فعاليت دارد.  هدف از ایجاد اين رياست رونما نمودن کاهش چشمگیر، و دوامدار در کشت ، تولید ، قاچاق و استعمال مواد مخدر با هدف نهایی محو کامل ، دوامدار و همیشگی آن ميباشد در نخست از جانب مقام محترم وزارت مبارزه با مواد مخدر سعي ميشود با راه اندازي كمپاين هاي آگا هي عامه  از اضرار مواد مخدر اذهان دقاقين كشت كننده مواد مخدر روشن گردد و نيز پاليسي هاي مختلف در عرصه معيشت بديل ، كاهش تقاضا بمواد مخدر ، تنفيذ قانون وغيره طرح و در روشني آن ها با ارگانهاي ذيدخل كه صلاحيت اجرائي دارند از طريق تدوير جلسات و همكاري نزديك تلاش ميگردد تا قبل از محو اراضي كوكنار شرايط لازم براي معيشت بهتر دهاقين ميسر گردد اما با وجود اين همه امكانات اگردهاقين باز هم به كشت غير مشروع مبادرت ميورزند دولت خود را مكلف ميداند تا با  اجراي  تنفيذ قانون به دهاقين هوشدار دهد كه كشت مواد مخدر در مغايرت با اساسات دين مقدس اسلام و ارزش هاي ديني و ميهني ما قرار داشته وبايد براي محو آن اقدام گردد .

رياست سروي مواد مخدر در هر شش زون كشور يكنفر آمر هماهنگي سروي داشته و به سطح ولايات مديران سروي تحت نظر آنها كاروفعاليت داشته و سروي هاي مورد نظر جهت ترتيب گزارش سالانه ترياك افغانستان در تشريك مساعي با سروي كوارديناتوران دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد (UNODC ) طور مشترك انجام ميگردد. براي پيشبرد هر سروي سرويران كار آزموده طور باالمقطع استخدام و گزارشات شان را طور روزانه ارسال و درج ديتابيس مربوطه رياست سروي مواد مخدر گرديده وبلاخره گزارش سالانه ترياك افغانستان ترتيب و ارائه ميگردد قابل ذكر است كه گزارشات نرخ مواد مخدر طور ماهوار ازطريق اين رياست تر تيب و به نشر ميرسد  و نيز سروي چرس در شش زون كشور همه ساله راه اندازي و گزارش آن به ارگانهاي ذيربط ارسال ميگردد. تمام سروي ها در همكاري مشترك با دفتر UNODC انجام پذيرفته وبعد از ختم سروي نتايج آن اعلان و بدسترس همگان قرار داده ميشود ، گزارشات سروي تائيد و تصديق از تخريب مزارع كوكنار طور هفته وار ترتيب و ارائه گرديده و ارقام تائيد شده محو اراضي كوكنار توسط سروي ماهواره كه طور مشترك با دفتر UNODC انجام ميگردد چك و اصلاح ميگردد  همچنان اندازه كشت كوكنار و چرس نيز توسط سروي ماهواره ئي چك گرديده وارقام دقيق آن جهت نشر در گزارشات آماده ميگردد و در اخير پروسه گزارش مفصل  آن تهيه و بدسترس قرار داده ميشود..

جهت مزيد معلومات توجه شما را به نكاتي كه در ذيل تحرير يافته است جلت مينمايم :

تعريف تخريف ( محو اراضي كوكنار) :

تخریب عبارت از محو فزیکی مزارع کشت شده کوکنار بوده که جهت به اجرا در  آوردن و عملی نمودن پلان دولت به منصه اجرا قرار گرفته و تلاش صورت میگیرد تا از بین برده شده و از چگونگی اجرای آن نظارت صورت گیرد . 

هدف محو اراضي كوكنار به اساس پالیسی دولت :

تخریب مزارع کوکنار از جمله اهداف مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان و پالیسی مبارزه علیه مواد مخدررا تشکیل میدهد به اساس این پالیسی باید مزارع کوکنار در محلاتیکه دسترسی به معیشت بدیل وجود دارد محو گردد.

اهداف محو اراضي كوكنار به اساس ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر( NDCS )

  • مبارزه با مواد مخدر یک اولویت چند بعدی بوده و مقابله با تهدیدی که صنعت مواد مخدربرای امنیت ملی، منطقه ئی و بین المللی و نیز برای انکشاف کشور ، حکومت ورفاه افغانها پدید میاورد یکی از اولویت های حکومت و جامعه بین المللی را تشکیل میدهد.
  • ایجاد کاهش چشمگیر، و دوامدار در کشت ، تولید ، قاچاق و استعمال مواد مخدر با هدف نهایی محو کامل ، دوامدار و همیشگی آن میباشد.

با راه اندازي و انجام  سروي هاي محتلف در رابطه به مواد مخدر ميتوانيم معلومات را كه د رجدول زير خلاصه گرديده است دريافت نمائيم كه در روشنائي اين معلومات ستون هاي كاري وزارت مبارزه با مواد مخدر و ارگانهاي ذيربط ميتوانند پلان ها و پروژه هاي انكشافي شان را عيار و به منصه اجراء قراردهند .