نظارت و ارزیابی

پس منظر ریاست نظارت وارزیابی

هدف وفلسفه وجودی نظارت وارزیابی اصلاح وبهبود است واگر این ویژه گی درنظام کنترولی موجودنباشد، سیستم کارایی مناسبی نخواهد داشت وفرایندنظارت وارزیابی به صورت یک وظیفه اجباری درمجموعه سازمان جلوه گرخواهدشد.

بادرنظرداشت اهمیت نظارت وارزیابی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس حکم شماره (570) مؤرخ 28/01/1390 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ریاست نظارت وارزیابی به منظورنظارت ازتطبیق احکام قانون مبارزه علیه مسکرات وموادمخدر، استراتیژی ملی کنترول موادمخدر، پالیسی های طرح شده، برنامه ها، پروژه ها وپروگرام های وزارت مبارزه علیه موادمخدر به هدف کمک به کاهش دوامدار درکشت، تولید، قاچاقاق واستعمال موادمخدر باهدف نهایی محوکامل وهمیشگی آن ازطریق پیگیری اهداف زیر درجنب تشکیل وزارت مبارزه باموادمخدرپیوست، که وزارت مبارزه علیه موادمخدربراساس قانون وظایف پالیسی سازی ، رهبری کننده هماهنگ کننده، ونظارت کننده درامرمبارزه باموادمخدر بالای ادارات ذیربط دارد که خوشبختانه همه مسؤلیت که وزارت مبارزه علیه موادمخدر براساس قانون دارد فعالیت می نمایدکه یکی از وظایف اساسی این سازمان نظارت وارزیابی است که با سعی وتلاش ریاست نظارت وارزیابی این وزارت سیستم های جدیدنظارت وارزیابی، ساختارمیکانیزم کاری دراین اداره طراحی نموده است که فوق العاده سیستم نظارتی وزارت مبارزه علیه موادمخدر مؤثریت فراوان ایجادنموده است، ومطابق به شیوه های جدید این اداره وظایف محوله را به پیش می برد، ودرنظردارد درسرتاسرولایات سیستم نظارتی مبتنی برنتیجه ایجاد گردد تابتواندنتایج مثمر را دربخش تطبیق پالیسی هاواستراتیژی هابدست آورد، که همانا:    

  • ارتقای نقش  پلان گذاری، برنامه ریزی وعمومیت بخشیدن به اصل انتخاب استراتیژی ملی کنترول موادمخدر واهداف پالیسی ها درتمامی واحدهای کاری.
  • همکاری درایجاد مدیریت سالم وعاری ازهرنوع گرایشات وسلیقه ها درنهادهای تحت کار.
  • ایجادیک سیستم نظارتی موثر برای ارزیابی ازکارکردهابطور ربع وار وسالانه قدم های مسؤل.
  • ایجادیک سیستم هماهنگ، اداره باظرفیت لازم کاری، فعال وحسابده درامرنظارت وارزیابی ازتحقق اهداف استراتیژی ملی کنترول موادمخدر.
  • نظارت وارزیابی ازتطبیق برنامه ها، پروژه های انکشافی، پروگرام ها وفعالیت های پلانی تمام واحدهای وزارت مبارزه علیه موادمخدر، تحلیل وتشخیص مشکلات، موانع، چالش ها ودریافت راه حل ها درهمکاری باریاست های ولایتی وزارت با استفاده ازتطبیق سیستم جدید میکانیزم نظارت وارزیابی.

1. میکانیزم نظارت و ارزیابی