کمیته تنظیم مواد مخدر

کمیته تنظیم مواد مخدربه اساس حکم فقره دوم ماده پنجاه وهفتم (57) قانون مبارزه علیه مواد مخدر سابق در اسد سال 1385 مطابق اگست 2006 میلادی ایجاد ودرماده نهم ، دهم ویازدهم قانون جدید مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدروکنترول آن مجدداً وظایف ومکلفیت های آن انعکاس داده شده است.

کمیته تنظیم مواد مخدر ازپنج عضو ذیل ترکیب گردیده است:

 •  یک نفرمتخصص اموردوائی ویک نفرمتخصص امورطبی ازوزارت صحت عامه
 •  یک متخصص امورگمرکات ازوزارت مالیه
 • یک نفر متخصص امورمواد مخدر ازوزارت امورداخله و
 •  یک متخصص امورمواد مخدر ازوزارت مبارزه علیه مواد مخدر

هدف کمیته

هدف کمیته تنظیم مواد مخدر، تنظیم وکنترول فعالیت های مرتبط به ادویه مخدر، روانگردان های مجازوپریکرسرها ( مواد کیمیاوی) مورد نیاز کشور در بخش طبی، صنعتی وعلمی تحقیقاتی میباشد وجلوگیری از انحراف مواد تحت کنترول به مجاری غیر قانونی.

وظایف وصلاحیت های کمیته:

 • شامل ساختن، حذف ویا انتقال مواد مخدرتنظیم شده ازیک جدول به جداول دیگرقانون مطابق فقرات 1، 2 و3 ماده دهم.
 • معافیت بعضی از مرکبات  یا مخلوط حاوی یک ماده مندرج جداول 2، 3 و4 قانون طوری ترکیب شده باشد که خطرسوء استفاده آن غیرقابل تصورواندک باشد، ازبرخی اقدامات نظارتی وکنترولی.
 • ارایه گزارش ربعوار وسالانه به وزارت مبارزه علیه مواد مخدرو وزارت صحت عامه.
 •  اعطای جوازواجازه نامه مواد مخدرتنظیم شدۀ شامل جداول چهارگانه به منظوراستفاده درامورطبی، صنعتی وعلمی- تحقیقاتی به اساس احکام ماده یازدهم قانون مبارزه علیه مسکرات ومواد مخدر.
 • ارایه گزارشات ربعوار وسالانه به بورد بین المللی کنترول مخدرات(INCB) طی فورمه های معیاری(A, B, C, D, A/P, B/P, P).

دستاورد های عمده:

 • کمیته درحدود 23 طرزالعمل ورهنمود در خصوص ادویه مخدر، سایکوتراپیک وپریکرسرها تصویب نموده، 2 طرزالعمل و 2 رهنمود آن تجدید، توسط مقام وزارت منظور و در سایت وزارت نشرگردیده.
 • مسوده مقرره تنظیم امورمربوط به مواد تحت کنترول که شامل سه فصل و30 ماده میباشد.
 • تخمین ادویه مخدر، روان گردان ها ومواد کیمیاوی تحت کنترول به همکاری وزارت صحت عامه.
 • ایجاد کمیته مختلط (یک نماینده ازپولیس مبارزه علیه مواد مخدر، مدیر تنفیذ قانون ریاست مبارزه علیه مواد مخدرویک نماینده از مدیریت 55 ریاست ملی امنیت) درچهار زون کشور( بلخ، هرات، ننگرهاروقندهار) جهت نظارت ازروند مصرف مواد کیمیاوی درپروسس تولیدات کارخانجات.

الحاق به پروژه ها وسیستم  های بین المللی کنترول پریکرسرها:

 • پروژه کویژن (Cohesion)  به ارتباط کنترول استیک انهایدراید وسایرمواد کیمیاوی که درتولید هیروئین استفاده میگردد.
 • پروژه پرایزم (Prizem) به ارتباط کنترول افدرین وپسیودوافدرین.
 • پروژه ION به ارتباط ادویه جدید روانگردان که شامل جداول کنوانسیون های ملل متحد نمیباشند.
 • سیستم IONICS.
 • سیستم اطلاعاتی قبل ازصدور( PEN on Line System) .
 • سیستم ارتباطی وتشریک مساعی PICS
 • سیستم واردات وصادرات قانونی ادویه مخدر وروانگردان(I2Es)
 •  الحاق به پروتوکول اصلاحی 1972.

لست 23 قلم پریکرسرهای تحت کنترول

تعریف پریکرسرها: آن عده مواد کیمیاوی میباشند که درطبابت، صنعت ومسایل علمی- تحقیقاتی استفاده گردیده، ولی مواد اولیه هستند که درپروسس وتولید مواد مخدر نیز استفاده میشوند.

 1. Anhydride acetic                                      (استیک انهایدارید)
 2. sulfuric acid                                             (سلفوریک اسید)
 3. Potassium Permanganate                         (پتاشیم پرمنگنات)
 4. Isosafrole                                                 (ایزوسفرول)
 5. Hydrochloric acid                                    (هایدروکلوریک اسید)
 6. Safrole                                                      (سفرول)
 7. Acetone                                                    (اسیتون)
 8. N-acetylanthranilic acid                           (ان- اسیتایل انتورلیک اسید)
 9. lysergic acid                                             (لیزرجیک اسید)
 10.  Ephedrine                                                 (افدرین)
 11.  Ergometrine                                              (ارگومیترین)
 12. Ergotamine                                               (ارگوتامین)
 13.  3,4-methylenedioxyphenyl-2-propanone ( 3،4-میتایل انیدوکسی فینایل -2- پروپنون)
 14.  Norephedrine                                            (نورافدرین)
 15. 1-Phenyl-2-Propanone                             (1-فینایل-2-پروپنون)
 16.  Piperonal                                                  (پیپرونل)
 17.  Pseudoephedrine                                      (پسیودوافدرین)
 18.  anthranilic acid                                        ( انترنلیک اسید)
 19.  phenyl acetic acid                                    (فینایل استیک اسید)
 20.  Methyl ethyl Ketone                                (میتایل ایتایل کیتون)
 21.  Piperidine                                                 (پیپریدین)
 22.  Toluene                                                    ( تولیون)
 23.  Ethyl ether                                                   (ایتایل ایتر)

برای دیدن طرزالعمل، رهنمود و گزارشات بر روی لینک آن کلیک نمائید: