تحقیق و مطالعات

به اساس پلان استراتیژیک سال (2010) میلادی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، ریاست تحقیق و مطالعات در ساختار تشکیلاتی وزارت تحت معینیت و ریاست عمومی  پلان و پالیسی از سال 1390 هجری خورشیدی بدینسو رسماٌ ایجاد گردیده است. هدف از ایجاد ریاست تحقیق و مطالعات انجام فعالیت های تحقیقاتی بمنظور طرح پالیسی ها، دادخواهی و گزارش دهی به اساس مدارک میباشد تا وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بتواند از تمام فعالیت های مبارزه با مواد مخدر نظارت و ارزیابی نموده و پاسخ مؤثر و هماهنگ شده را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر رهبری نماید. به اساس مسوده جدید استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر ریاست تحقیق مسوولیت دارد تا در همکاری با وزارتخانه های ذیربط برنامه های  تحقیقاتی فراگیر را در تمام عرصه های مبارزه علیه مواد مخدر اجراء نماید.

بخاطر ایجاد ظرفیت تحقیقاتی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به همکاری  اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و به کمک مالی کشور های انگلستان، جاپان، جرمنی و کانادا پروژه تحقیقاتی را تحت عنوان" ارتقای ظرفیت تحلیلی و تجزییوی افغانها برای داد خواهی و ساختار پالیسی مبنی بر شواهد در راستای مبارزه علیه مواد مخدر" از سال 2011 میلادی بدینسو آغاز نمودند که هدف اصلی پروژه مذکور ایجاد ظرفیت تحقیقی در وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میباشد تا از تمام فعالیت های مبارزه با مواد مخدر نظارت و ارزیابی نموده و پاسخ مؤثر و هماهنگ شده را در راستای مبارزه علیه مواد مخدر رهبری نماید.

 ریاست تحقیق و مطالعات و پروژه تحقیق با هم بر اساس پلان مشترک فعالیت مینمایند.

دستاورد های سال 1392 هجری خورشیدی

 • ترتیب و نشر اولین گزارش سال 2012 مواد مخدر افغانستان به زبان های دری و انگلیسی،
 • http://mcn.gov.af/fa/page/5144/afghanistan-drug-report
 • http://mcn.gov.af/en/page/5144/afghanistan-drug-report
 • ایجاد سیستم گزارش دهی مواد مخدر افغانستان در چوکات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 • دست آورده های عمده ریاست تحقیق و مطالعات در سال 1394

   پلان سال 1393 هجری خورشیدی

 •  ترتیب دومین گزارش مواد مخدر افغانستان (2013)
 • جمع اوری ارقام  ثانوی از وزارت خانه ها و نهاد های ذیدخل ( احیا و انکشاف دهات، زراعت، صحت عامه، ریاست عمومی محابس، پولیس مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، مرکز    عدلیه و قضایی افغانستان، و احصایه مرکزی)
 • ثبت ارقام ثانوی در سیستم گزارش دهی مواد مخدر افغانستان
 • در مشوره با معینیت پالیسی و هماهنگی و همچنان در همکاری پروژه تحقیق، طرح و تطبیق سه مطالعه تحقیقاتی به اساس اولویت های استراتژی ملی کنترول مواد مخدر و پلان ستراتژیک وزارت مبارزه علیه مواد مخدر
 • در همکاری با ریاست های تخنیکی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مرور سالانه پالیسی های کاهش تقاضا ، معیشت بدیل و پالیسی تنفیذ قانون و ترتیب گزارش آن
 • تقویت روابط  و هماهنگی با مراجع زیربط جهت جمع آوری منظم و تحلیل ارقام ثانوی
 • تامین روابط با تمویل کننده گان غرض دریافت منابع مالی برای انجام و توسعه فعالیت های تحقیقاتی
 • ترتیب جلسات کاری غرض بهتر هماهنگ ساختن امورات یومیه ریاست
 • ترتیب و ارائه پلان و گزارشات ربعوار و سالانه